Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.


Projektowana ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest efektem reformy systemu służb specjalnych w Polsce.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) będzie służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych. Nadzór nad ABW przejmie minister spraw wewnętrznych. Dzięki temu będzie mógł organizować bieżącą współpracę wszystkich służb działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz racjonalnie wykorzystać środki budżetowe w tym sektorze. Natomiast Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne pozostaną w bezpośrednim nadzorze prezesa Rady Ministrów. Pozostawienie Agencji Wywiadu pod bezpośrednim nadzorem premiera wynika z jej ponadresortowego charakteru funkcjonalnego.

Policja, a w szczególności wzmocnione Centralne Biuro Śledcze (CBŚ), przejmie od ABW zadania dotyczące zwalczania poważnych przestępstw kryminalnych, w tym handel narkotykami i działalność zorganizowanych grup przestępczych, a także przestępstwa gospodarcze, które nie znajdą się w nowo zakreślonym obszarze zainteresowań ABW.

Powołany zostanie Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Państwa jako forum inicjowania, przygotowywania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących działalności służb specjalnych. Komitet będzie pomocniczym organem wewnątrzrządowym, złożonym z: przedstawicieli resortów nadzorujących służby oraz bezpośrednio zainteresowanych wynikami ich pracy, w tym szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, finansów i sprawiedliwości. Planuje się także utworzenie Komisji Kontroli Służb Specjalnych, której zadaniem będzie zagwarantowanie profesjonalnej, cywilnej kontroli działalności służb specjalnych.

Znaczna część przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została oparta na rozwiązaniach obecnie obowiązujących, sprawdzonych w praktyce i nie budzących wątpliwości interpretacyjnych.

Zaproponowane nowe przepisy są wynikiem analizy i obserwacji dotychczasowej działalności Agencji. Do ustawy przeniesiono przepisy aktów wykonawczych.

Nowe przepisy określają ABW jako służbę wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych, ściganiu najpoważniejszych przestępstw przeciwko interesom ekonomicznym państwa (przestępstw zagrażających Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku w wysokości co najmniej 16 mln zł). Wzmocniony zostanie pion informacyjny ABW nastawiony na wczesne rozpoznawanie zagrożeń.

Doprecyzowano zakres zadań Agencji, zgodnie z nowymi przepisami ABW będzie służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom, w tym m.in.:

  • godzącym w niepodległość, suwerenność, międzynarodową pozycję i nienaruszalność terytorium państwa, w tym szpiegostwo i inne zagrożenia wywiadowcze ze strony obcych służb (zagrożenia rozpoznawane radiokontrwywiadem i kontrwywiadem elektronicznym),
  • o charakterze terrorystycznym,
  • wynikającym z propagowania totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do obalenia przemocą demokratycznego ustroju państwa, a także stosowania przemocy lub groźby bezprawnej, publicznego znieważania lub nawoływania do nienawiści, z powodu różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
  • związanym z obrotem z zagranicą bez zezwolenia towarami, technologiami i usługami.

Oznacza to, że ABW przestanie realizować zadania związane ze zwalczaniem przestępstw kryminalnych, przestępstw gospodarczych mniejszej wagi oraz przestępstw korupcyjnych.


Zobacz także