Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia.


Powstanie Agencja Badań Medycznych (ABM), która będzie wspierała rozwój medycyny i nauk o zdrowiu. Do jej zadań będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz oraz inicjowanie rozwoju nauk medycznych. Na zmianach skorzystają polscy pacjenci.

ABM będzie wyspecjalizowaną jednostką zrzeszającą krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny.

Pieniądze pozyskane z działalności Agencji zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych.

W obecnym systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie ok. 2 proc. wszystkich badań klinicznych prowadzonych w kraju.

Inwestycje w badania naukowe w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu przyczynią się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Zgodnie z projektem, Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za:

  • tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne;
  • upowszechnianie informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach;
  • ocenę wniosków i zawieranie umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursach;
  • nadzór i kontrolę realizacji projektów badawczych lub rozwojowych;
  • prowadzenie własnych badań naukowych i prac rozwojowych;
  • organizację i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w trybie ad hoc (doraźnie), w obszarach dotyczących nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projektów interdyscyplinarnych;
  • popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
  • wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. ABM będzie także pozyskiwać środki z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych.

Instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z ABM będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. Dzięki temu pojawią się nowe możliwości współpracy związanej z  realizacją wspólnych badań naukowych. 

Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia. Jednostką zarządzać będzie prezes powołany przez ministra na 6 lat oraz Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.  

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także