Projekt ustawy o administracji podatkowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o administracji podatkowej, przedłożony przez ministra finansów.


Zaproponowane przepisy wprowadzające usprawnienia w działaniu administracji podatkowej oraz ułatwiające podatnikom dostęp do jej usług to realizacja obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé.

Przewidziano:

Ustawowe regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności przez:

  • centra obsługi, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą,
  • asystenta podatnika, który będzie przysługiwał mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Poprawę jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wyodrębnienie z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują obecnie biura Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego;

Prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego m.in. przez nowe formy komunikacji z podatnikami w ramach programu e-Podatki oraz przy wykorzystaniu prowadzonej w formie elektronicznej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej;

Przeniesienie do rozporządzenia katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe, co umożliwi ministrowi finansów elastyczne reagowanie na potrzeby podatników i płatników, a wyspecjalizowanym urzędom skarbowym pozwoli skoncentrować się wyłącznie na obsłudze podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

Przewidywane korzyści z wprowadzenia proponowanych rozwiązań:

  • podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe dotyczące podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS, tzn. płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym);
  • podatnik będzie mógł liczyć na wsparcie asystenta podatnika, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach podatnika.
  • w wyniku udostępnienia Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej każdy podatnik otrzyma jednolitą informację dotyczącą stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.
  • wdrożenie systemu obsługi i wsparcia podatnika podniesie poziom dobrowolnego wypełniania przez podatników obowiązków podatkowych, czego wynikiem będzie właściwe i terminowe deklarowanie zobowiązań podatkowych bez konieczności wszczynania kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz postępowań podatkowych (chodzi też o dokonywanie wpłat należności podatkowych przez osoby zobowiązane bez konieczności wszczynania w stosunku do nich czynności egzekucyjnych czy też postępowań karnych skarbowych).
  • minister finansów, przez możliwość wydania rozporządzenia w sprawie właściwości tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dla niektórych kategorii podatników i płatników, będzie mógł uwzględniać bieżące potrzeby podatników w zakresie ich obsługi.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, które mają obowiązywać od 1 września 2015 r.


Zobacz także