Projekt ustawy budżetowej na rok 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.


Przygotowany budżet jest prospołeczny i prorozwojowy.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

 • dochody – 429,5 mld zł,
 • wydatki – 429,5 mld zł,
 • brak deficytu budżetu państwa – będzie to budżet zrównoważony,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dochody

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Chodzi  również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:

 • zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
 • obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.),
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Wydatki

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Założono m.in.:

 • finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;
 • finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;
 • realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;
 • zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.;
 • wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych;
 • realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 • zwiększenie wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe;
 • finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;
 • realizację rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów;
 • realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Zobacz także