Projekt ustawy budżetowej na rok 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego.


W projekcie budżetu państwa na 2017 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 325,4 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 384,8 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),
 • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc.),
 • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł. W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu państwa. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz nominalnego poziomu deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) –  niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

 

Wydatki

Głównym zadaniem państwa jest zapewnienie finansowania (zapoczątkowanego w kwietniu 2016 r.), Programu „Rodzina 500+” (ok. 23 mld zł – to rekordowe wsparcie dla polskich rodzin). W projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. uwzględniono także m.in.:

 • planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego,
 • podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł,
 • zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową,
 • zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych),
 • kontynuację zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
 • dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat,
 • większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dochody

Realizacja programu rządu możliwa będzie m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego. Wprowadzone zmiany już w tym roku przynoszą znaczący wzrost dochodów podatkowych (w przypadku VAT po 8 miesiącach nastąpił wzrost o 7,4 proc, czyli przychody zwiększyły się o ok. 5,9 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.). W 2017 r. spodziewany jest dalszy wzrost dochodów podatkowych (planowana nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzenie na kolejne firmy obowiązku przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, skuteczniejsza walka z szarą strefą i wyłudzaniem zwrotu VAT).

Projekt ustawy budżetowej na 2017 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.

 

 


Zobacz także