Projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożony przez ministra finansów.


W projekcie budżetu państwa na 2016 rok zaplanowano:

 • dochody w wysokości 296.879,2 mln zł,
 • wydatki w wysokości 351.499,2 mln zł,
 • deficyt budżetowy na kwotę nie większą niż 54.620 mln zł.

Projekt ustawy budżetowej na 2016 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody w wysokości 62.399,3 mln zł,
 • wydatki w wysokości 71.640,5 mln zł,
 • ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 9.241,3 mln zł.

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2016 r. będą determinowane przede wszystkim przez następujące czynniki makroekonomiczne:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7 proc.),
 • nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6 proc.),
 • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 268.443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB.

W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w planowanej wysokości 3.200 mln zł. Dywidendy zaplanowano w wysokości ponad 4.500 mln zł, a wpłaty z zysku w wysokości 254,5 mln zł.

Wydatki

Rada Ecofin 19 czerwca 2015 r. przyjęła decyzję, która zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski.

Polska obecnie podlega przepisom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, zgodnie z którymi celem polityki fiskalnej będzie dążenie do średniookresowego celu budżetowego, tj. wartości deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB.

Od 2015 r. limit wydatków budżetu państwa jest determinowany ww. regułą i jest uzależniony od sytuacji makroekonomicznej oraz kosztów innych jednostek sektora, takich jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia czy jednostki samorządu terytorialnego.

Rząd podjął decyzję o realizacji w  2016 r. wielu istotnych i oczekiwanych zamierzeń. Do najważniejszych z nich należą:

 • zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń,
 • wypłacenie w 2016 r. jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – łączny koszt wypłaty jest szacowany na ok. 1,4 mld zł,
 • wydatki na obronę narodową zostały podniesione do 2 proc. PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 r.,
 • nakłady na naukę rosną w całym budżecie państwa, łącznie z budżetem środków europejskich o 4 proc. w stosunku do 2015 r.,
 • na kontynuację dofinansowania zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego przeznaczono ponad 900 mln zł (ponad środki przekazywane tradycyjnie co roku),
 • w ramach budżetu zabezpieczono ponad 1 mld zł na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne, w tym: na weryfikację świadczeń rodzinnych (tj. podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektóre świadczenia), na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącej przyznania świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł dla osób nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego, a także na realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” - rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości,
 • dodatkowe wydatki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej jako skutek podniesienia kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. (podniesienie kryteriów wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń),
 • działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020,
 • ustawa budżetowa obejmuje także realizację zadań w ramach programu praca dla młodych, m.in. zwiększą się wydatki na ten cel z Funduszu Pracy, zaplanowano realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym. Ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości,
 • zostanie zapewnione finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur,
 • przewidziano środki na realizację rządowego programu „Studia dla wybitnych”, mającego na celu wspieranie uzdolnionych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach, Program Bezpieczna+, cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej „Ogniki” do praktycznych zajęć),
 • zapewniono finansowanie regulacji wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zasady udzielania pomocy prawnej m.in. dla osób fizycznych),
 • budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono finansowanie kontynuacji priorytetowych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak:

 • zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego,
 • zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją Programu Rodzina na Swoim oraz wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM),
 • ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
 • modernizacja infrastruktury, w tym w szczególności transportu drogowego i kolejowego. W 2016 r. będą kontynuowane programy w zakresie budowy dróg krajowych oraz inwestycji kolejowych. W dalszym ciągu będzie realizowany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
 • kontynuacja Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
 • wspieranie polskich interesów gospodarczych oraz procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski, poprzez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP,
 • dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania.

Spadają wydatki na koszty obsługi długu Skarbu Państwa o blisko 0,5 mld zł.


Zobacz także