Projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożony przez ministra finansów.


W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa –  313.788.526 tys. zł,
 • wydatki budżetu państwa – 368.528.526 tys. zł,
 • deficyt nie większy niż 54.740.000 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody – 62.400.147 tys. zł, wydatki – 71.640.528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich –  9.240.381 tys. zł.

Potrzeby pożyczkowe netto oraz przychody i rozchody budżetu państwa

W 2016 r. założono deficyt budżetu państwa w wysokości 54.740,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240,4 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10.696,8 mln zł.

W rezultacie planowane w 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto ukształtują się na poziomie 74.677,2 mln zł. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto będzie na poziomie 51.203,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 23.474,1 mln zł.

Założono, że kwota łącznych przychodów i rozchodów (krajowych, zagranicznych oraz z prywatyzacji) w 2016 r. – bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych między rachunkami ministra finansów – wyniesie odpowiednio: 336.211,2 mln zł i 272.230,8 mln zł.

Sektor finansów publicznych

Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. planowany jest na poziomie 69,8 mld zł. Największy wpływ na wynik tego sektora będą miały planowany wynik budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, których łączny deficyt w 2016 r. przewidywany jest na poziomie 64,0 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r.

Uwzględniając dostosowanie metodyki krajowej do metodyki Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA’2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8 proc. PKB.

Państwowy dług publiczny

Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42,0 mld zł w 2016 r. Relacja długu do PKB wyniesie 49,1 proc. pod koniec 2015 r. i 49,0 proc. w 2016 r. Z kolei relacja do PKB – kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym – wyniesie na koniec roku 2015 i 2016  odpowiednio: 47,5 proc. i 48,6 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 r. znaczącą większość (powyżej 90 proc.) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa.

Dochody

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:

 • wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 • średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7 proc.),
 • nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6 proc.),
 • wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8 proc.),
 • wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in.:

 • wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych,
 • wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9.233.270 tys. zł.

Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276.120.000 tys. zł, co stanowi 14,6 proc. PKB prognozowanego na 2016 r.

W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4.799.670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3.034.000 tys. zł.

Wydatki

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych, na 2016 r. wynosi 368.528.526 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r. o 31.848.526 tys. zł, tj. o 9,5 proc.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zapewniono:

 • finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu (program jest instrumentem z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej, a jego celem jest przede wszystkim pomoc rodzinom wychowującym dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce przez przyznanie im nowego świadczenia wychowawczego);
 • zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń;
 • środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. – łączny koszt wypłaty tych dodatków wynosi 1,41 mld zł;
 • dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w kwocie ponad 0,9 mld zł;
 • podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 r.;
 • środki na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne w tym: na weryfikację świadczeń rodzinnych (tj. podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektórych świadczeń), na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (chodzi o przyznanie świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1.000 zł osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego), a także na realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” (rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości);
 • dodatkowe środki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej jako skutek podniesienia kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. (podniesienie kryteriów wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń);
 • dofinansowanie działań samorządu w celu rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior-WIGOR”;
 • realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym (ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości; minister sportu i turystyki będzie prowadzić działania mające na celu popularyzację aktywności fizycznej, sportu masowego, rekreacji i zdrowego stylu życia);
 • finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur dla wszystkich absolwentów uczelni medycznych;
 • środki na reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (chodzi o powstanie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher);
 • finansowanie budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • realizację rządowego programu „Studia dla wybitnych”, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach;
 • realizację programu „Bezpieczna+” – cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej „Ogniki” do praktycznych zajęć);
 • finansowanie rozwiązań z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w której określono zasady udzielania pomocy prawnej m.in. osobom fizycznym, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub 65 lat;
 • środki na świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc pieniężną przyznawaną uprawnionym, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce;
 • wspieranie polskich interesów gospodarczych oraz umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski przez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP;
 • zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono finansowanie kontynuacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak:

 • zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego;
 • zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją programu „Rodzina na swoim” oraz wsparcia nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych – Mieszkanie dla Młodych (MdM);
 • ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej;
 • modernizacja infrastruktury, w tym w szczególności transportu drogowego i kolejowego (w 2016 r. będą kontynuowane programy w zakresie budowy dróg krajowych oraz inwestycji kolejowych; realizowany będzie program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, którego celem jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych);
 • działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
 • kontynuacja Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
 • dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2016 r. wyniesie 19,5 proc. Jednocześnie prognozuje się deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,8 proc. PKB.

Deficyt

Założono deficyt budżetu państwa w wysokości 54.740.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240.381 mln zł.

Szacuje się, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221.326 tys. zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3.433.840 tys. zł. Ujemne saldo z tego tytułu w wysokości 3.212.514 tys. zł zostanie pokryte przez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego.


Zobacz także