Projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożony przez ministra finansów.


W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano:
 

 • dochody budżetu państwa w wysokości 297.252.925 tys. zł,
 • wydatki budżetu państwa – 343.332.925 tys. zł,
 • deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2015 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody w wysokości 77.842.493 tys. zł,
 • wydatki w wysokości 81.277.996 tys. zł,
 • ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 3.435.503 tys. zł.

Dochody
 

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:

 • wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,4%),
 • średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%),
 • nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%),
 • wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
 • wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%).

Do najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. należą między innymi:

 • zmiana zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami (zmiany zostały wprowadzone w 2014 r., z tym że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r.),
 • obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg (jednocześnie podwyższenie w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości),
 • wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego.

Najistotniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną na budżety gospodarstw domowych i zarazem przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zwiększenie o 20% ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwienie skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Jest to realizacja zapowiadanej przez premiera w sierpniu bieżącego roku zmiany w uldze dla rodzin wielodzietnych. W tym celu wprowadzony zostanie mechanizm polegający na dodatkowym zwrocie niewykorzystanej kwoty ulgi (nierozliczonej podatkiem) do wysokości odliczonej od dochodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i pomniejszającej podatek kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody podatkowe w 2015 r. wyniosą 269.820.001 tys. zł, jest to o 4,6% więcej niż w roku poprzednim. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2%.

W 2015 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki
 

Równocześnie z zapewnieniem zwiększonej ulgi na wychowanie dzieci wraz z uwzględnieniem skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę, przyszłoroczny budżet uwzględnia zapowiedzianą przez premiera waloryzację emerytur i rent o 101,08% wraz z gwarantowaną podwyżką nie mniej niż 36 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki m.in. na wdrożenie kolejnego etapu podwyżek dla pracowników uczelni publicznych, na realizację Narodowego programu  przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, na finansowanie dostępności wychowania przedszkolnego, pomoc dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów rodzinnych – Mieszkanie dla Młodych (MdM).

Ponadto zaplanowano wzrost w 2015 r. m.in. wydatków na obronę narodową, na finansowanie infrastruktury transportu lądowego, na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, kultury.

Z punktu widzenia finansów publicznych i reguł fiskalnych, zaplanowany w budżecie poziom wydatków uwzględniający m.in. wyżej wymienione cele zapewnia zachowanie stabilizującej reguły wydatkowej.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2015 r. wyniesie 19,4%, czyli wzrosną one w stosunku do 2014 r. o 0,2 punktu procentowego.

Deficyt
 

Zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 46.080 mln zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435,5 mln zł.

Szacuje się, że przychody z prywatyzacji w 2015 r. wyniosą 1.200,0 mln zł, a rozchody – 3.633,9 mln zł. Ujemne saldo zostanie pokryte poprzez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego.


Zobacz także