Projekt ustawy budżetowej na rok 2013, który zostanie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Projekt ustawy budżetowej na rok 2013, który zostanie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych


Projekt budżetu państwa na 2013 r. zakłada, że dochody wyniosą 299.185. 300 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 334.787. 300 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 35.602.000 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 81.403.652 tys. zł tys. zł i wydatki – 75.249.104 tys. zł (nadwyżka to 6.154.548 tys. zł).

Dochody budżetu państwa
Prognoza dochodów na 2013 r. oparta jest na niższej niż w 2012 r. dynamice wzrostu PKB (2,2 proc. w porównaniu z 2,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 2,2 proc.

Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: realny wzrost PKB (o 2,2 proc.); średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).

W 2013 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,11 do 49,27 proc., w przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.
Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2013 r. będą to: ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych; włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; zakładany wzrost akcyzy na papierosy o 5 proc.; likwidacja ulgi internetowej (oczekiwane skutki budżetowe w 2014 r.); zmiany dotyczące przyznawania ulgi na wychowywanie dzieci (oczekiwane skutki budżetowe w 2014 r.). Natomiast 2013 r. będzie pierwszym rokiem, w którym zostaną zaobserwowane skutki wprowadzenia ulgi w postaci odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Dochody podatkowe wyniosą 266.982.697 tys. zł, tj. o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:
• VAT – 126.414.509 tys. zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.),
• akcyza – 64.543.730 tys. zł (wzrost o 3,4 proc.),
• CIT – 29.638.450 tys. zł (wzrost o 11,3 proc.),
• PIT – 42.936.000 tys. zł (wzrost o 6,2 proc.);
• podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2.200.000 tys. zł (o 642.000 tys. zł więcej niż w 2012 r.)

Dochody niepodatkowe wyniosą 30.606.651 tys. zł. Będą to:
• dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku –5.860.010 tys. zł,
• dochody z cła – 2.001.000 tys. zł,
• wpłaty z zysku NBP – 401.900 tys. zł,
• opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe –19.960.479 tys. zł,
• wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.383.262 tys. zł,

Prognozuje się, że w 2013 r. dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.595.952 tys. zł, tj. 0,1 proc. PKB

Wydatki budżetu państwa
Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2013 r. zastosowano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową (chodzi o mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych). Elementem wzmacniającym efekt tej reguły będzie utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zastosowanie reguły dyscyplinującej jest niezbędne w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce.
Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową – co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym ok. 104,4 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2013 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmująca skutki podwyżek dla nauczycieli z 2012 r.
W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.
Limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,8 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego.

Na wydatki złożą się:
• dotacje i subwencje – 156.826.139 tys. zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.487.927 tys. zł,
• wydatki bieżące jednostek budżetowych – 62.534.936 tys. zł,
• wydatki majątkowe – 16.616.001 tys. zł,
• obsługa długu Skarbu Państwa – 43.429.900 tys. zł,
• środki własne UE – 17.775.269 tys. zł;
• współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 13.117.128 tys. zł.
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (46,8 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13 proc.).

Deficyt budżetu państwa
Przyjmuje się, że w 2013 r. deficyt budżetowy nie przekroczy 35,6 mld zł. Przy jego określaniu wzięto pod uwagę, że prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok dla UE są obecnie słabsze od formułowanych w tym roku na wiosnę, które były podstawą przygotowania „Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013”. W konsekwencji niższe niż zakładano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dochody budżetu państwa nie pozwalają na utrzymanie zakładanego wcześniej poziomu deficytu (32 mld zł).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w 2013 r. realizowanych ma być 56 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 10.006.360 tys. zł. Prywatyzacja spółek skarbu państwa w 2013 r. będzie wykonywana zgodnie z przyjętym przez rząd w marcu 2012 r. „Planem prywatyzacji na lata 2012 -2013”.
 


Zobacz także