Projekt ustawy budżetowej na 2014, przedłożony przez ministra finansów

Projekt budżetu państwa na 2014 zakłada, że dochody wyniosą 276.912.224 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 324.637.369 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 47.725.145 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 77.957.123 tys. zł i wydatki – 78.348.825 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 391.702 tys. zł).


Dochody budżetu państwa

Prognozę dochodów na 2014 r. oparto na przewidywanej wyższej niż w 2013 r. dynamice wzrostu PKB (2,5 proc. w porównaniu do 1,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 2,5 proc. 

Na wzrost dochodów budżetowych w 2014 r. będą miały wpływ głównie czynniki makroekonomiczne. Przy opracowaniu bazy podatkowej zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 2,5 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 proc.; nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 proc., spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., wzrost spożycia prywatnego o 4,6 proc. (w ujęciu nominalnym).

W 2014 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,27 do 49,38 proc., w przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe, mające wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r., będą to m.in.:

 • utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie;
 • likwidacja tzw. ulgi w podatku VAT, która umożliwiała zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na budownictwo mieszkaniowe (będzie to powiązane z programem o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych);
 • zmiany w prawie do odliczeń przy zakupie samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do ich napędu.

Zakładany jest także wzrost stawki podatku akcyzowego na: wyroby spirytusowe o 15 proc. i  papierosy o 5 proc. Przewidziano opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych i napędowych (od listopada 2013 r.), ale z szerokim zakresem zwolnień, np. dla gospodarstw domowych.

Przyjęto ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.) oraz włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o CIT. Będzie też realizowany zapis o ograniczeniu ulgi z tytułu użytkowania internetu i uwzględnione zostaną zmiany dotyczące ulg w przypadku wychowywania dzieci (regulacje wprowadzone od 2013 r.).

Najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych – pozostaną na niezmienionym poziomie. Przy wzroście podstawy opodatkowania oznacza to wzrost efektywnej stawki podatkowej.

Dochody podatkowe, zgodnie z prognozą, wyniosą 247.980.007 tys. zł. Na tę kwotę składają się dochody m.in. z następujących podatków:

 • VAT –115.700.000  tys. zł;
 • akcyza – 62.080.000 tys. zł;
 • CIT –  23.250.000 tys. zł;
 • PIT –  43.700.000 tys. zł;
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2.000.000 tys. zł.

Dochody niepodatkowe, według prognozy, wyniosą 27.278.107 tys. zł. Będą to:

 • dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – 5.137.850 tys. zł;
 • dochody z cła – 2.003.000 tys. zł;
 • wpłaty z zysku NBP – nie są przewidywane;
 • opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe – 17.631.276 tys. zł;
 • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.505.981 tys. zł.

Prognozuje się, że w 2014 r. dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.654.110. tys. zł, co oznacza o 3,3 proc. więcej niż w 2013 r.

Wydatki budżetu państwa

Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Europie i na świecie budżet państwa na 2014 r. stworzono na podstawie dość konserwatywnych założeń.

Przy konstruowaniu limitu wydatków na 2014 r. nadal brano pod uwagę konsekwencje przekroczenia w 2008 r. przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 3 proc. PKB. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizację finansów publicznych, z uwzględnieniem określonych reguł ograniczenia wydatków budżetowych.

W 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, zostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Ponieważ rząd, zgodnie z konstytucją, projekt ustawy budżetowej musi przesłać Sejmowi do końca września – stabilizującą regułę wydatkową w projekcie tego budżetu zastosowano pomocniczo. Chodzi o to, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych, wprowadzająca tę regułę, nie wejdzie w życie w tym terminie. Dlatego nowa reguła zostanie w pełni zastosowana w projekcie budżetu państwa na 2015 r. Reguła ta nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych.

Limit wydatków budżetowych na 2014 r. jest niższy o 0,8 proc. od zaplanowanego w  znowelizowanej ustawie budżetowej na 2013 r. Limit wydatków uwzględnia zaplanowane na 2014 r. zmiany w systemie emerytalnym, w jego części kapitałowej, które będą oddziaływać na finanse publiczne. Rozwiązania te wpłyną na obniżenie: dotacji do FUS, wydatków na obsługę długu publicznego i potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2014 r. wyniesie 18,9 proc. wobec 19,9 proc. w 2013 r., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,1 proc.). W porównaniu z 2013 r. największy wzrost wydatków będzie dotyczył środków przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, natomiast największy spadek – środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa.

Deficyt budżetu państwa

Przyjmuje się, że w 2014 r. deficyt budżetowy nie przekroczy 47.725,1 mln zł. Z kolei deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 391,7 mln zł. Na sfinansowanie obu deficytów oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 54.984,5 mln zł złożą się salda finansowania: krajowego (32.437,3 mln zł) i zagranicznego (22.547,2 mln zł).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w 2014 r. realizowanych będzie 37 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.302.339 tys. zł.
W 2014 r. planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł.


Zobacz także