Projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64), przedłożony przez ministra finansów.

Projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64), przedłożony przez ministra finansów.


W projekcie autopoprawki zaproponowano m.in., aby Narodowy Bank Polski nie mógł być posiadaczem akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Propozycja ta wiąże się z koncepcją prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych, która przewiduje wyjście NBP z akcjonariatu KDPW. Posiadane przez NBP akcje KDPW powinny być zbyte w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zaproponowano także, aby akcje KDPW uprawniały do dywidendy. Dotychczasowe przepisy nie dawały akcjonariuszom KDPW takiej możliwości. Ponadto autopoprawka przewiduje ograniczenie wykonywania prawa głosu do 40 proc. przez akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w tym także akcjonariuszy należących do tej samej grupy kapitałowej. Propozycja ta wyeliminuje możliwość przejęcia KDPW przez jednego akcjonariusza i wykorzystywania dominującej pozycji KDPW na rynku finansowym w obszarze rozliczeń i rozrachunku.


Zobacz także