Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. Projekt programu operacyjnego, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. Projekt programu operacyjnego, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.


Głównym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju terenów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji. Zapewni on podejmowanie wspólnych działań sąsiedzkich na rzecz wzrostu konkurencyjności obszaru przygranicznego, poprawy jakości życia ludzi i rozwoju instytucjonalnego, a także umożliwi likwidację barier we wzajemnej współpracy transgranicznej. Osiągnięcie tych zamierzeń wymaga 132,1 mln euro z Unii Europejskiej.

Realizacja programu ma poprawić warunki rozwoju przedsiębiorczości, a przede wszystkim zwiększyć konkurencyjność małych i średnich firm oraz przyczynić się do rozwoju rynku pracy. Jego efektem ma też być m.in. rozwój turystyki, zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, wspólne planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo i sprawny ruch na granicach.

Program ten – w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – jest kontynuacją współpracy przygranicznej realizowanej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa –Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej 2004–2006 (inicjatywa wspólnotowa INTERREG). Programem będzie zarządzać resort rozwoju regionalnego.


Zobacz także