Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Dokument Implementacyjny (aktualizacja)" przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Dokument Implementacyjny (aktualizacja)" przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rząd w październiku 2008 r. przyjął Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Okres jego realizacji przewidziano na lata 2008–2020. Zawiera on pakiet działań rządowych i samorządowych, które szczególny nacisk kładą na poprawę aktywności zawodowej osób w wieku 50 + (w części także osób 45+). W pierwszych trzech latach realizacji programu zauważono systematyczny wzrost liczby uczestników aktywnych programów rynku pracy w wieku 50-59/64.

Głównym celem programu jest osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia na poziomie 50 proc. dla osób w wieku 55-64 lat. Wymaga to realizacji takich działań jak:
 • poprawa równowagi w systemie zachęt finansowych do zatrudniania osób po 50.  roku życia i wydłużania okresu pracy przez te osoby;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek;
 • pomoc niepełnosprawnym, w szczególności powyżej 50. roku życia;
 • promocja szkoleń w celu zwiększenia zatrudnienia i produktywności pracowników po 45. roku życia;
 • poprawa atrakcyjności i warunków pracy;
 • promowanie aktywnego starzenia się i równouprawnienia płci.
Program stał się podstawą przygotowania Dokumentu Implementacyjnego. Zawiera on szczegółowy zestaw zadań realizowanych w ramach programu, których znaczna część jest finansowana lub współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie z obecną perspektywą finansową, okres realizacji tych zadań przypada lata 2007–2013 (powinny się one zakończyć się do 2015 roku).

Biorąc jednak pod uwagę potrzebę rozwijania i poszerzania działań na rzecz osób starszych, przygotowano projekt aktualizacji Dokumentu Implementacyjnego. Uzupełniono go o 55 zadań, które w większości są wykonywane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Poszerzony zakres zadań dotyczy m.in.:
 • wspierania kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+;
 • wsparcia na rzecz osób zatrudnionych w wieku 50+;
 • działania na rzecz integracji społecznej osób w wieku 50+;
 • aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, z uwzględnieniem niepełnosprawnych;
 • promocji przedsiębiorczości wśród osób w wieku 45 i więcej lat.
W wyniku aktualizacji Dokumentu Implementacyjnego zdecydowano, że z realizacji programu zostanie opracowane jedno sprawozdanie końcowe, przekazane do wiadomości rządowi, Komisji Trójstronnej i parlamentowi. Dodatkowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata wykonywane będą sprawozdania cząstkowe zamieszczane na stronie BIP MPiPS.

Zaktualizowany Dokument Implementacyjny zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS.

Zobacz także