Program konwergencji - Aktualizacja 2012, przedłożony przez ministra finansów

Program konwergencji - Aktualizacja 2012, przedłożony przez ministra finansów.


W corocznej aktualizacji Programu konwergencji przedstawiono średniookresowe prognozy sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych. Utrzymano główne cele i kierunki polityki gospodarczej rządu przedstawione w poprzednim dokumencie. Głównym celem polityki gospodarczej rządu, w średnim okresie, pozostaje stworzenie warunków do szybkiego i zrównoważonego wzrostu, przy zapewnieniu optymalnego tempa konsolidacji finansów publicznych.

W pierwszej kolejności celem rządu jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. Istotne jest także zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz trwałej równowagi sektora instytucji rządowych i samorządowych przez stabilizującą regułę wydatkową obejmującą cały sektor. Jej efektem będzie zmniejszanie deficytu sektora (w średnim okresie) do poziomu ok. 1 proc. PKB. Szacuje się, że państwowy dług publiczny w 2012 r. będzie niższy niż w roku ubiegłym i wyniesie 50,5 proc. PKB. Przyjmuje się też, że relacja ta spadnie poniżej 50 proc. w 2013 roku.

W 2011 r. dokonano jednej z największej redukcji deficytu sektora finansów publicznych po okresie transformacji. Według wstępnych danych deficyt tego sektora w 2011 r. wyniósł 5,1 proc. PKB. Oznacza to jego obniżenie w stosunku do 2010 r. aż o 2,7 pkt. proc. (z poziomu 7,8 proc. PKB). Tak duże ograniczenie deficytu nastąpiło głównie po stronie wydatkowej. Relacja wydatków krajowych do PKB ukształtowała się w ub.r. na poziomie aż o 1,9 pkt proc. niższym niż w 2010 r.
W 2012 r. kontynuowana jest tendencja obniżenia relacji wydatków do PKB.

W efekcie już w br. powinna ona osiągnąć (po odjęciu wydatków finansowanych środkami unijnymi) najniższy poziom w historii polskiej gospodarki od początku transformacji. Tak silne ograniczenie wydatków nie odbywa się kosztem nakładów inwestycyjnych - przeciwnie w 2011 r. odnotowano wzrost wydatków na inwestycje publiczne z 5,6 proc. do 5,8 proc. PKB, tj. do rekordowego poziomu, będącego najwyższym w Unii Europejskiej.

Na zlikwidowanie nadmiernego deficytu w 2012 r. będą miały wpływ m.in. następujące działania: zniesienie ulg na biokomponenty w akcyzie; podwyższenie akcyzy na papierosy; podwyższenie akcyzy na olej napędowy i opłaty paliwowej; zamrożenie skali w PIT; likwidacja tzw. lokat antybelkowych; wzrost dochodów z dywidend; wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra; wzrost składki rentowej płaconej przez pracodawców o 2 pkt. proc.; ograniczenie składek do OFE; wpływy z mandatów z nowego sytemu fotoradrów. Ponadto jednym z głównych czynników ograniczających deficyt będą finansowe skutki zaplanowanej przez rząd reformy systemu emerytalnego.

W dokumencie prognozuje się że w 2012 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,9 proc. PKB, a w kolejnych latach obniżony zostanie do: 2,2 proc. PKB w 2013 r.; 1,6 proc. PKB w 2014 r.; 0,9 proc. PKB w 2015 r. Osiągnięcie założonego celu PKB w 2015 r. będzie wynikiem obniżenia wydatków, a nie wzrostu dochodów tego sektora w relacji do PKB.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,5 proc., w 2013 - 2,9 proc., w 2014 - 3,2 proc, a w 2015 - 3,8 proc. Z kolei inflacja w 2012 r. utrzyma się na wysokim poziomie. Jest to związane ze zwiększeniem jej poziomu pod koniec 2011 roku, m.in. na skutek deprecjacji kursu złotego. Średnioroczny CPI w roku bieżącym wyniesie 4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oczekuje się, że w kolejnych latach presja inflacyjna będzie stopniowo się zmniejszać, a CPI zbliży się do celu inflacyjnego NBP.


Zobacz także