Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009 – 2011, przedłożony przez ministra gospodarki.

Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009 – 2011, przedłożony przez ministra gospodarki.


Ułatwiania w prowadzeniu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu internetu, tworzenie warunków prawnych do wykorzystania narzędzi teleinformatycznych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na odległość – to główne zadania programu.

Działania przewidziane w dokumencie mają przyczynić się do stworzenia odpowiedniego otoczenia dla handlu i biznesu elektronicznego. Chodzi o zwiększenie zastosowań elektronicznych w działalności gospodarczej oraz szersze wykorzystanie treści elektronicznych o walorach biznesowych. W efekcie powinien powstać dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz zmienić strukturę rynku technologii informacyjnych (IT) w Polsce. Program przyczyni się również do prowadzenia bezpiecznych transakcji elektronicznych, szczególnie przez przedsiębiorców z sektora MSP.

Wspierane będą ok. inwestycje w infrastrukturę informatyczną firm, ukierunkowane na zmiany organizacyjne i wzmocnienie współpracy drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorcami. W tym celu zostaną wykorzystane instrumenty finansowe przygotowane na potrzeby wspierania i prowadzenia działań innowacyjnych przewidziane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Finansowana będzie budowa publicznej platformy elektronicznej, połączonej z publicznymi rejestrami przedsiębiorstw. Użytkownikom zostanie udostępniona baza praktycznych informacji dotyczących zagadnień tradycyjnej i „nowej gospodarki”, zarówno jeśli chodzi o rozpoczynanie działalności gospodarczej, nawiązywanie relacji z odbiorcami, prowadzenie działalności, jak i tworzenie informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw. Właściciel firmy uzyska w formie elektronicznej informacje ok. na temat ekonomiki e-gospodarki, zasad e-marketingu, zagadnień związanych z wymaganiami klientów czy włączaniem się przedsiębiorców w zamknięte sieci dostawcze. Prezentowane będą informacje na temat dostępnych środków inwestycyjnych i pomocowych oraz dostępnych szkoleń elektronicznych i tradycyjnych. Udostępniony zostanie także przewodnik dla przedsiębiorcy wchodzącego w e-gospodarkę oraz przykłady firm, które odniosły sukces. Ponadto przedsiębiorcy uzyskają wiedzę na temat sposobów szacowania kosztów i korzyści oferowanych rozwiązań informatycznych.

Przewiduje się uruchomienie cyklu szkoleń, wykładów i demonstracji platformy, które będą się odbywać ok. w wojewódzkich oddziałach Krajowej Rady Gospodarczej, branżowych izbach gospodarczych, agencjach rozwoju regionalnego.

W zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej proponuje się przygotowanie propozycji zmian w rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi drogą elektroniczną oraz właściwego poziomu ochrony własności intelektualnej. Kontynuowane będą także prace legislacyjne ukierunkowane na eliminację niezgodnych z prawem praktyk stosowanych w sieci i poprawę bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. Dotyczy to takich sytuacji, jak rozkład ryzyka pomiędzy sprzedającym i kupującym w handlu elektronicznym, usunięcie luk prawnych i aktualizacja prawa związanego ze świadczeniem handlu elektronicznego oraz nowelizacje przepisów dotyczące wykorzystania podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych. Będą także prowadzone działania, których celem będzie usunięcie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych, utrudniających udostępnianie usług w formie cyfrowej, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, stworzone zostaną warunki do upowszechnienia płatności elektronicznych. W związku ze spodziewanym wzrostem transakcji, zaprojektowane zostaną również instrumenty poprawiające logistykę dostawczą w handlu elektronicznym.

Rynek handlu elektronicznego w Polsce jest niewielki i stanowi jedynie 1 proc. handlu detalicznego i ok. 6 proc. handlu hurtowego. Zaledwie 11 proc. obywateli dokonuje transakcji w Internecie, 5 proc. wszystkich przelewów bankowych obywateli to przelewy elektroniczne, 8,2 proc. wysyła wypełnione elektronicznie formularze urzędowe.

Program wspierania handlu elektronicznego stanowi realizację Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010.

 


Zobacz także