Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015, przedłożonym przez ministra skarbu państwa.


Priorytetem Ministerstwa Skarbu Państwa z jednej strony będzie profesjonalizacja nadzoru i budowa wartości podmiotów ważnych dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, z drugiej - zmniejszanie zaangażowania państwa w obszarach, w których jego udział nie jest niezbędny.

Dokument zawiera także listę spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji).

Profesjonalizacja nadzoru

W latach 2014-2015 MSP zrealizuje szereg inicjatyw dotyczących komunikacji, podnoszenia kwalifikacji i wsparcia przedstawicieli Skarbu Państwa w radach nadzorczych. M.in. w tym celu, w Ministerstwie Skarbu Państwa wyodrębniono komórkę organizacyjną, której jednym z podstawowych zadań będzie wzmacnianie pozycji rad nadzorczych poprzez zapewnianie im możliwości wsparcia i szerszej współpracy.

MSP pracuje także nad nowymi standardami i mechanizmami monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, umożliwiających szybkie reagowanie na zachodzące zjawiska.

Będzie także konsekwentnie rozwijało Programu Profesjonalizacji Nadzoru (PPN). Wstępem do PPN są dwa dokumenty:

  • Dobre praktyki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach spółek;
  • Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń.

Podmioty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki 

Wydzielenie podmiotów o strategicznym znaczeniu jest ważne w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

Na „Liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa” znalazły się 22 spółki, które odgrywają rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji Polski.

Budowanie wartości podmiotów Skarbu Państwa

W latach 2014-2015 działania na rzecz zwiększania wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa będą odbywać się w szczególności poprzez: 

  • podejmowanie decyzji, które pozwolą spółkom pozyskiwać kapitał i umożliwią wzrost konkurencyjności, promowanie i inicjowanie współpracy spółek ze środowiskiem badawczo-rozwojowym;
  • optymalne wykorzystanie majątku poprzez wspólne przedsięwzięcia spółek z udziałem SP;
  • konsekwentne budowanie i stosowanie ładu korporacyjnego rozumianego jako zbiór zasad i norm przyjętych dla zarządzania daną organizacją w ramach nadzoru właścicielskiego.

Ministerstwo Skarbu Państwa tworzy platformę wymiany informacji, służącą inicjowaniu współpracy i szukaniu biznesowych synergii między spółkami. Budowaniu wartości aktywów Skarbu Państwa służyć będą także programy inwestycyjne, takie jak np. Program „Inwestycje Polskie”.

Od 2007 r. łączne nakłady inwestycyjne największych spółek Skarbu Państwa z sektora gazowego, naftowego i elektroenergetycznego wyniosły blisko 34 mld zł. Wartość akwizycji w tym czasie wyniosła 43,5 mld zł. W ciągu najbliższych 6 lat spółki sektora paliwowo-energetycznego planują zainwestować ponad 60 mld zł. Dzięki takim działaniom Polska umocni swoje bezpieczeństwo energetyczne, a krajowa gospodarka zyska potężny impuls do rozwoju. Znaczne nakłady zostaną również poniesione na modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Minister Skarbu Państwa będzie wspierał projekty inwestycyjne w nadzorowanych spółkach. 

Polityka inwestycyjna spółek SP oraz współpraca ze środowiskiem naukowo-badawczym

Jednym z głównych zadań Skarbu Państwa jest umożliwienie strategicznym podmiotom odpowiedniej pozycji na rynku międzynarodowym, a jednym z narzędzi będzie realizowany Program „Inwestycje Polskie”.

Kluczowe znaczenie dla polityki ekonomiczno-społecznej państwa ma wzrost innowacyjności. Konieczne jest zwiększanie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową. MSP będzie dążyło do integracji świata nauki i biznesu z równych sektorów gospodarki, która powinna doprowadzić do powstanie nowych technologii o wysokim potencjale wdrożeniowym i możliwościach zastosowania ich w biznesie. Priorytetem jest też ścisła współpraca MSP z Agencją Rozwoju Przemysłu SA, której celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

MSP będzie inicjowało spotkania przedstawicieli świata nauki i różnych sektorów gospodarki, w celu poszukiwania innowacyjnych technologii o wysokim potencjale wdrożeniowym i ich transferu do biznesu. 

Polityka dywidendowa

Polityka ta charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdej spółki, z uwzględnieniem m.in.: jej sytuacji na rynku, pozycji w branży, potrzeb inwestycyjnych, źródeł zysku. Dzięki niej podmioty nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa mogą liczyć na bezpieczny rozwój w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnej realizacji prawa właściciela do osiągnięcia zysku oraz możliwości współfinansowania potrzeb budżetowych państwa.

Polityka dywidendowa uzyska formę dokumentu ustalającego zasady jej prowadzenia. Dokument powstanie m.in. w oparciu o wyniki analizy regulacji funkcjonujących już w spółkach, dotychczasową praktykę ministerstwa oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowych kwestii.

Przekształcenia własnościowe

Na liście podmiotów w nadzorze MSP, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym znalazło się 190 spółek i przedsiębiorstw.

Realizacja przekształceń własnościowych ma na celu konsekwentne ograniczanie roli państwa w tych obszarach, w których nie jest konieczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez organy administracji publicznej oraz pozwala na uporządkowanie
i zoptymalizowanie posiadanych zasobów.

Doświadczenia prywatyzacyjne wskazują, że pozytywne efekty dla spółek może przynieść nie tylko prywatyzacja, komunalizacja, umorzenie, ale również inne formy przekształceń własnościowych, takie jak: konsolidacja, procesy łączenia i podziału spółek, a w niektórych przypadkach likwidacja. Procesy przekształceń własnościowych poszczególnych podmiotów będą również uwzględniały otoczenie społeczne.


Zobacz także