„Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016” przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

„Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016” przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.


Dokument ma służyć koordynacji działań organów administracji rządowej w odniesieniu do polityki zagranicznej. Jego zadaniem jest także przedstawienie wizji, priorytetów i generalnych zadań polityki zagranicznej w perspektywie 2016 r.
Podstawowe priorytety polskiej polityki zagranicznej to:

Silna Polska w silnej unii politycznej:
budowanie Unii konkurencyjnej, solidarnej, otwartej i bezpiecznej; ponoszenie współodpowiedzialności za przyszłość integracji europejskiej w interakcji z troską o poszanowanie interesów Polski przez pozostałych członków; konstruktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej na rzecz sukcesu zarówno Polski na arenie europejskiej, jak i UE na arenie globalnej.

Polska jako wiarygodny sojusznik w stabilnym ładzie euroatlantyckim:
rozwój własnych zdolności odstraszania i utrzymanie wiarygodności NATO jako sojuszu obronnego; rozwijanie zdolności Unii Europejskiej w sferze samodzielnych oraz komplementarnych wobec NATO środków i zasobów budowania bezpieczeństwa; udział w budowie środków wzajemnego zaufania między Zachodem a Rosją; ścisła współpraca z Ukrainą i innymi państwami Europy Wschodniej oraz Kaukazu Południowego; zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia.

Polska otwarta na różne wymiary współpracy regionalnej:
współpraca z Zachodem na rzecz bezpieczeństwa i silnej gospodarki; otwarcie i solidarność ze Wschodem; korzystanie z wzorców Północy w trosce o jakość życia obywateli; partnerstwo z Południem w realizacji wspólnych celów cywilizacyjnych; umacnianie współdziałania Grupy Wyszehradzkiej.

Strategia polskiej współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka:
zwiększenie roli współpracy rozwojowej w polityce zagranicznej Polski tak, aby także ten zakres działalności międzynarodowej wpływał na bezpieczeństwo naszego kraju oraz stabilność jego sąsiadów i partnerów współpracy rozwojowej; wspieranie działań służących upowszechnianiu praw człowieka, rządów prawa i demokracji w celu kształtowania przyjaznego środowiska międzynarodowego i zapobiegania konfliktom.

Promocja Polski za granicą:
wypracowanie kampanii promocyjnej, która wpłynie na wzmocnienie pozycji Polski w Europie i na świecie, a także uczyni Polskę krajem bardziej konkurencyjnym i mocniej przyciągającym inwestorów oraz turystów; rozwój polskiej gospodarki, w szczególności promocja eksportu.

Nowa jakość w relacjach z Polonią i Polakami za granicą:
realizacja nowej strategii polonijnej: partnerska współpraca z Polonią i Polakami za granicą, prowadząca do uzyskania zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji oraz budowy pozytywnego wizerunku naszego kraju w świecie.

Skuteczna służba zagraniczna:
profesjonalna dyplomacja, oparta na prawidłowym doborze kadr i funkcjonowaniu struktur służby zagranicznej; poprawa spójności i koordynacji działań międzynarodowych podejmowanych przez MSZ oraz inne organy administracji, instytucje i organizacje pozarządowe; nowoczesna infrastruktura budująca wizerunek państwa.


Zobacz także