Poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953)

Rada Ministrów przyjęła poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953), przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Poprawki dotyczą obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który ma ochronić kilkaset tysięcy działkowców przed konsekwencjami orzecznictwa sądów administracyjnych, czyli w praktyce rozbiórką altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

Przygotowane poprawki są wynikiem zaleceń premier Ewy Kopacz, która na spotkaniu z działkowcami w listopadzie br. obiecała, że zostaną one wspólnie opracowane przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Poprawki przygotowało Rządowe Centrum Legislacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a następnie skonsultowało je z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który jest inicjatorem obywatelskiej noweli.

Celem znowelizowanych przepisów jest zalegalizowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Najczęściej chodzi o małe, murowane domki, które nie mieszczą się w definicji altany (budowla o lekkiej, ażurowej konstrukcji). Takie obiekty – jest ich ok. 900 tys. – nie spełniają parametrów altany, czyli nie powinny znajdować się na działkach. Według prawa, obiekty te są samowolą budowlaną, co dla ich właścicieli oznacza zagrożenie rozbiórką. Żeby do tego nie doszło, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” przygotował projekt zmian w obowiązującym prawie.

Rząd, aby wesprzeć inicjatywę obywatelską, zaproponował m.in. następujące rozwiązania:

  • Altaną działkową będzie budynek wolno stojący, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, lub inny obiekt pełniący taką funkcję. Jego powierzchnia nie może przekraczać 35 m kw., a wysokość 4 m (jeśli dach jest płaski) lub 5 m (jeśli dach jest stromy). Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kw.
  • Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata legalizacyjna. W przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki – postępowania te będą umarzane.
  • W przypadku wątpliwości, czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, działkowiec będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Po otrzymaniu wniosku z odpowiednimi dokumentami, inspektor nadzoru budowlanego na miejscu sprawdzi czy obiekt spełnia parametry przedstawione w dokumentach. Jeśli organ nadzoru budowlanego potwierdzi zgodność – działkowiec otrzyma zaświadczenie, jeśli odmówi wydania zaświadczenia – właściciel ogrodu będzie miał prawo zaskarżenia tej decyzji.
  • Jeśli właściciel ma nakaz rozbiórki obiektu znajdującego się na działce, ale faktyczna rozbiórka jeszcze się nie rozpoczęła, to organ nadzoru budowlanego, który wydał taką decyzję w pierwszej instancji, ma stwierdzić jej wygaśnięcie.

Zobacz także