Polityka lekowa państwa 2018-2022

Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka lekowa państwa 2018-2022, przedłożony przez ministra zdrowia.


„Polityka lekowa państwa” jest dokumentem o charakterze strategicznym. Określono w nim priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Dokument opracowano na podstawie założeń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 r. Wyznaczono w nim średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz wskazano główne narzędzia ich osiągnięcia. Dokument powstawał w procesie szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia. Polityka lekowa jest integralną częścią polityki zdrowotnej. W swoim exposé premier Mateusz Morawiecki podkreślił jej szczególne znaczenie. Rząd zdecydował o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 r., co może zapewnić łączną kwotę finansowania ochrony zdrowia na poziomie 830 mld zł w latach 2018-2024. Polityka lekowa państwa ma przede wszystkim zapewnić pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu ich refundacji.

Strategiczne cele dotyczące gospodarki lekami w Polsce wpisują się w kluczowe dążenia Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych, tj.:

 • dostępność – równość w dostępie i przystępność najpotrzebniejszych leków;
 • jakość – jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków;
 • racjonalne stosowanie – promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

            Cele strategiczne polityki lekowej państwa to:

 • zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne przez skuteczne działania profilaktyczne;
 • zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie;
 • stałe poprawianie zdrowia obywateli dzięki optymalizacji wydatków publicznych na leczenie, co umożliwi dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii większej liczbie pacjentów;
 • wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce;
 • uzyskiwanie najlepszego efektu zdrowotnego dzięki prowadzeniu leczenia farmakologicznego opartego na badaniach naukowych i wytycznych klinicznych,
 • systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce, także dzięki coraz szerszemu wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.

Do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych ustanowiono dziesięć priorytetowych celów szczegółowych:

 • poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych służących osiągnięciu jak najlepszego efektu zdrowotnego;
 • systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;
 • poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;
 • systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;
 • zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych;
 • poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;
 • zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;
 • zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;
 • poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;
 • rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

Z dokumentu wynika, że ze względu na starzenie się społeczeństwa poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie rosnące zapotrzebowanie na leki służące do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworowych. Innym zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest prewencja związana z upowszechnianiem szczepień ochronnych.

Rząd podejmuje wszelkie konieczne działania, aby realizowana polityka lekowa państwa była spójna z międzynarodowymi rekomendacjami, które mówią o konieczności zapewnienia każdemu człowiekowi prawa do leczenia. Polityka lekowa ma również  istotny wymiar gospodarczy ze względu na istotną rolę przemysłu farmaceutycznego (jego rozwój założono w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), ale jej nadrzędną rolą jest dążenie do poprawy długości życia i stanu zdrowia obywateli.


Zobacz także