Pojekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Regulacja ma charakter porządkujący i przede wszystkim likwiduje zbędne organy opiniodawczo-doradcze: Radę ds. Autostrad (działającą przy ministrze do spraw transportu) i Państwową Radę Nieruchomości (działającą przy ministrze do spraw budownictwa).

W ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przewidziano uchylenie rozdziału dotyczącego funkcjonowania Rady ds. Autostrad. Większość zadań wykonywanych przez Radę stała się nieaktualna (w wyniku zmiany przepisów w ostatnich latach), a w szczególności dotyczących opiniowania: projektów wniosków o ustalenie lokalizacji, kryteriów oceny dokumentacji wstępnej i ofert w postępowaniu przetargowym oraz wyników kwalifikacji wstępnej.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami założono uchylenie regulacji dotyczących funkcjonowania Państwowej Rady Nieruchomości. Uchylone mają być także przepisy dotyczące powoływania i odwoływania przewodniczącego i członków Rady oraz ustalania jej regulaminu. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło w 2009 r. Przerwa w jej funkcjonowaniu nie miała jednak negatywnego wpływu na decyzje podejmowane przez ministra w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Oznacza to, że Rada nie jest niezbędna. Jej doradztwo miało charakter ogólny, natomiast minister rozstrzyga wiele kwestii szczegółowych z różnych obszarów rynku nieruchomości. Zmiana przepisów umożliwi uelastycznienie procesu pozyskiwania przez ministra opinii dotyczących gospodarowania nieruchomościami.

Ponadto, zaproponowano zmiany w ustawach: o transporcie drogowym (uporządkowano kwestie przekazywania opłat) oraz o ochronie przyrody (zlikwidowano delegację ustawową dla ministra do spraw transportu do wydania rozporządzenia dotyczącego zakładania zadrzewień) .

Nowe przepisy mają obowiązywać od 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także