Podsumowanie 2016 roku w Polityce spójności

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem „Podsumowanie 2016 roku w Polityce spójności”, przedłożonym przez ministra rozwoju i finansów.


W 2016 r. znacznie przyspieszyła realizacja programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Jest to efektem realizacji przyjętego przez rząd w lutym 2016 r. „Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy partnerstwa 2014-2020”. W rezultacie nadrobiono opóźnienia sięgające pod koniec 2015 r. kilku miesięcy.

Do końca 2016 r. ogłoszono nabory na ponad 182 mld zł (tj. 59 % dostępnych środków z Unii Europejskiej na politykę spójności). Podpisano 10 tys. umów angażując ¼ wszystkich dostępnych środków unijnych dla Polski, co pozwoliło przekroczyć plan kontraktacji na 2016 r. o 6,4 mld zł. Podpisane umowy opiewają na 114 mld zł, co zaczyna  przekładać się na lepsze wskaźniki gospodarcze. Mimo to nadal odnotowuje się nieco słabsze tempo wdrażania programów regionalnych (odpowiadają za nie samorządy województw) od programów krajowych (zarządzanych przez ministra rozwoju).

Polska jest także wśród liderów wykorzystania środków unijnych w całej Unii Europejskiej. Środki wypłacone Polsce do końca 2016 r. przez Komisję Europejską (2,8 mld euro) to 1/3 kwoty przekazanej przez KE wszystkim państwom członkowskim. Udział środków wypłaconych Polsce (34 proc.), w całej puli przekazanej państwom członkowskim, znacznie przekracza udział polskiej alokacji w budżecie polityki spójności UE (23 %). Oznacza to, że wdrażanie polityki spójności w naszym kraju jest znacznie bardziej zaawansowane niż w innych państwach członkowskich.


Zobacz także