„Plan prywatyzacji na lata 2012-2013” przedłożony przez ministra skarbu państwa.

„Plan prywatyzacji na lata 2012-2013” przedłożony przez ministra skarbu państwa.


W latach 2012-13 przychody z prywatyzacji powinny wynieść ok. 15 mld zł. Sprywatyzowanych zostanie 300 spółek (279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa i 21 nadzorowanych przez innych ministrów).

Minister skarbu państwa planuje całkowite wyjście z akcjonariatu/udziału w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek (o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa) utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne (dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego).
Przy wyborze podmiotów planowanych do prywatyzacji MSP kierowało się zasadą racjonalizacji posiadanych aktywów, czyli dążeniem do jak najlepszego zabezpieczenia interesów gospodarczych państwa oraz efektywnym oddziaływaniem na podmioty gospodarcze przez prowadzenie przemian własnościowych. Minister skarbu państwa chce - przez działania prywatyzacyjne - ograniczyć rolę państwa w tych obszarach gospodarczych, w których nie jest konieczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez organy administracji publicznej. Nie wyklucza jednak obecności Skarbu Państwa w spółkach o istotnym znaczeniu strategicznym dla kraju.

W najbliższych latach cele strategiczne prywatyzacji skoncentrują się na:
 • modernizacji gospodarki i stworzeniu lepszych warunków do rozwoju gospodarczego Polski (prywatyzacja ma przyczynić się do konkurencyjności i innowacyjności polskich firm);
 • wsparciu polityk publicznych (prywatyzacja ma zmniejszyć ryzyko w zarządzaniu finansami publicznymi, a środki z niej pozyskane będą nadal wspierać fundusze celowe np. reprywatyzacji i rezerwy demograficznej);
 • rozwoju rynku kapitałowego (działania prywatyzacyjne mają wzmocnić rynek kapitałowy i rolę Warszawy, jako regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej).
Skarb Państwa będzie wspierał spółki, w których zachowa władztwo korporacyjne, we wzmacnianiu swojej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym w szczególności poprzez uczestnictwo w przejęciach i fuzjach oraz nabywanie akcji lub udziałów Skarbu Państwa w mniejszych podmiotach, które stają się częścią silnej grupy kapitałowej.

Procesy prywatyzacyjne będą odbywać się przez transakcje: giełdowe (wzmacniające rodzinny rynek kapitałowy) i branżowe (wzmacniające konkurencyjność polskiej gospodarki). Podstawowym celem prywatyzacji giełdowej będzie rozwijanie rynku kapitałowego w Polsce, umacnianie roli Warszawy, jako regionalnego centrum finansowego, maksymalizacja przychodów z prywatyzacji przez rynek kapitałowy oraz pozyskanie środków finansowych dla samych spółek. Cel prywatyzacji branżowej, to wyłonienie inwestorów, którzy zagwarantują większą efektywność działania i funkcjonowania spółek, co podniesie ich wartość. Przekształceniami własnościowymi objęte będą spółki ze wszystkich branż i sektorów gospodarki.

Planowane działania prywatyzacyjne w wybranych sektorach:
 • sektor energetyczny: prywatyzacja obejmie 12; chodzi m.in. o spółki: Energa SA, ENEA SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA; dla tych spółek preferowana będzie prywatyzacja przez GPW.
 • sektor instytucji finansowych: planowana jest kontynuacja prywatyzacji 5 spółek; przewiduje się zbycie wszystkich, należących do Skarbu Państwa, akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; w przypadku PZU SA i PKO BP SA kolejne pakiety akcji tych spółek będą zbywane do poziomu pozwalającego zachować władztwo korporacyjne.
 • sektor obronny: w 2012 r. przewidywane jest zakończenie konsolidacji kapitałowej spółek w Grupie Bumar; na 2013 r. planowany jest debiut giełdowy Bumar sp. z o.o. (po wcześniejszym przekształceniu w spółkę akcyjną); zaplanowane są także przekształcenia własnościowe w spółkach nadzorowanych przez ministra skarbu państwa (8 podmiotów) i ministra obrony narodowej (15 podmiotów).
 • sektor maszynowy i metalowy: zaplanowano prywatyzację 36 podmiotów, w tym 26 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, dwóch  z większościowym i ośmiu z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.
 • sektor transportu: prywatyzacja obejmie 44 spółki, w przeważającej części przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.
 • sektor chemiczny: prywatyzacja ma dotyczyć 9 spółek, w 4 będzie kontynuowana, w  5 dopiero się rozpocznie; zbywanie kolejnych pakietów akcji spółek notowanych na GPW (Ciech SA, Zakłady Azotowe Puławy SA, Zakłady Chemiczne Police SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA) będzie zależeć od sytuacji na rynku kapitałowym.
 • sektor naftowy: zaplanowano prywatyzację 2 spółek: Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego SA i Rafinerii Nafty GLIMAR SA.
 • sektor górnictwa: prywatyzacja będzie dotyczyć spółek już notowanych na GPW i tych, dla których rozważane jest upublicznienie; prywatyzacji przez GPW będą podlegać spółki nadzorowane przez ministra gospodarki: Węglokoks SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Kompania Węglowa SA; prywatyzacja obejmie także 6 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, w tym kopalnie węgla brunatnego „Adamów” i „Konin”.
 • sektor uzdrowisk: przewidywana jest dalsza prywatyzacja 13 spółek uzdrowiskowych, w tym np. „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA”, „Uzdrowiska Rabka SA”.
 • sektor turystyczny: zaplanowano prywatyzację 6 spółek, w tym 2 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
 • sektor spożywczy i rolnictwo - prywatyzacja obejmie 35 spółek; kontynuowana będzie sprzedaż akcji Krajowej Spółki Cukrowej SA.

Zobacz także