Plan pracy Komitetu do spraw Europejskich na 2012 r., przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

Plan pracy Komitetu do spraw Europejskich na 2012 r., przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.


Plan zawiera szczegółowy wykaz dokumentów, które będą procedowane w 2012 r.  przez Komitet ds. Europejskich.
Plan stanowi podstawę działań Komitetu i obejmuje dokumenty, które zostały włączone do niego na podstawie zgłoszeń ministerstw i urzędów centralnych. Obejmuje też dokumenty, które wynikają z przyjętych przez Polskę zobowiązań w związku z członkostwem w Unii Europejskiej lub z przyjętych przez nasz kraj dokumentów międzynarodowych.

W Planie zawarto także dokumenty wynikające z zobowiązań nałożonych na resorty w trakcie prac Komitetu w 2010 r. i 2011 r. oraz byłego Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Włączono do niego również dokumenty, które zostaną przygotowane na podstawie kalendarza prezydencji duńskiej (instrukcje, sprawozdania z posiedzeń i spotkań m.in. Komitetu Stałych Przedstawicieli COREPER I oraz COREPER II, poszczególnych formacji Rady UE, spotkań ministerialnych, etc.).

Całość podzielono na dwie części: w części A ujęto dokumenty o charakterze pozalegislacyjnym (m.in. dokumenty związane z posiedzeniami Rady Unii Europejskiej czy materiały wynikające z udziału w pracach instytucji europejskich). W części B, opracowanej na podstawie Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, uwzględniono dokumenty legislacyjne – założenia do projektów ustaw, projekty ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów.

Ze względu na fakt, że tryb pracy Komitetu podyktowany jest rytmem pracy instytucji europejskich, Plan pracy będzie uzupełniany o dokumenty, które będą włączane na bieżąco do harmonogramu prac.
Zobacz także