Plan działań zmierzających do przygotowania szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

Rada Ministrów przyjęła plan działań zmierzających do przygotowania szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. w Warszawie. Jego organizację w Polsce zapowiedzieli szefowie państw członkowskich NATO podczas szczytu w Walii we wrześniu 2014 r.

W marcu 2015 r. został powołany międzyresortowy zespół ds. przygotowania szczytu pod przewodnictwem ministra obrony narodowej. Wiceprzewodniczącym zespołu został minister spraw zagranicznych (MSZ opracowało plan dotyczący dyplomacji i obsługi szczytu w zakresie komunikacji medialnej i współpracy z mediami). Oprócz przedstawicieli innych ministerstw, do zespołu powołano wojewodę mazowieckiego, szefów służb podległych premierowi oraz ministrom: obrony narodowej i spraw wewnętrznych (są to komendanci główni: policji, straży pożarnej i straży granicznej, szef BOR, szefowie wywiadu i kontrwywiadu cywilnego i wojskowego oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo). Zespół sprawuje kontrolę polityczną nad przygotowaniami do szczytu. Jego przewodniczący co kwartał przedkłada premierowi sprawozdanie z prac zespołu. W ciągu 30 dni od zakończenia szczytu przewodniczący zespołu przekaże premierowi sprawozdanie końcowe.

Zespół opracował plan działań zmierzających do przygotowania szczytu w 2016 r. w Warszawie. Koordynuje działania organów administracji rządowej. Nawiązał i utrzymuje kontakty oraz wymienia doświadczenia z państwami, które były gospodarzami poprzednich szczytów NATO.

W planie wskazano instytucje krajowe zaangażowane w przygotowanie szczytu, przedstawiono zasady organizacyjne i cele oraz sposoby ich realizacji. Uwzględniono w nim wymogi ogólne i podstawowe przedstawione przez Kwaterę Główną NATO. Na ich podstawie określono zakres i podział obowiązków między Polską a KG NATO. W dokumencie przedstawiono także dane techniczne dotyczące różnych obszarów przygotowań, niezbędne do prawidłowego zrealizowania szczytu. Plan to również źródło wytycznych do rozmów Polski z KG NATO w celu wynegocjowania i przyjęcia protokołu uzgodnień, w którym zawarte będą wskazówki dotyczące planowania, organizacji, zarządzania i kontroli działań związanych z przygotowaniami.

Polsce podczas szczytu będzie zależało na podjęciu jak najkorzystniejszych decyzji politycznych i obronnych dla naszego kraju. Chodzi też o promocję i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski jako wiarygodnego i aktywnego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczyt odbędzie się w szczególnym momencie, gdy eurotalatyckie bezpieczeństwo jest narażone na nowe wyzwania i ryzyka. Szczyt ma podkreślić znaczącą rolę NATO w systemie europejskiego i światowego bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, oraz wskazać na potrzebę elastycznego dostosowywania jego działań i strategii do współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Szczyt NATO to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Do Polski ma przyjechać ok. 2,5 tys. delegatów. Wśród nich będą m.in. szefowie państw i rządów, liderzy ONZ, Unii Europejskiej, Banku Światowego. Prace szczytu będzie relacjonowało i obserwowało ok. 1,5 tys. przedstawicieli mediów oraz ok. 500 reprezentantów ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się polityką zagraniczną i bezpieczeństwa.

Sprawne przygotowanie szczytu opiera się na ścisłej współpracy Polski z KG NATO oraz wsparcia procesu konsultacji między państwami-członkami.


Zobacz także