Oświadczenie w sprawie zgodności notyfikowanego programu pomocowego z obowiązującym „Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”, przedłożone przez ministra gospodarki

Oświadczenie w sprawie zgodności notyfikowanego programu pomocowego z obowiązującym „Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”, przedłożone przez ministra gospodarki


Przyjęcie oświadczenia o zgodności notyfikowanego programu pomocowego z obowiązującym „Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” umożliwi jego realizację zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ustawie okołobudżetowej. Oświadczenie zostanie dołączone do wniosku w sprawie notyfikacji programu pomocowego (chodzi o jego przedłużenie), który zostanie przekazany Komisji Europejskiej.

Funkcjonujący obecnie program pomocowy dla biopaliw przewiduje m.in. obniżone stawki podatku akcyzowego dla paliw ciekłych z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo. Z końcem kwietnia upływa termin jego obowiązywania. Polska chce go przedłużyć do końca roku.

Z kolei w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (ustawa okołobudżetowa) obniżone stawki akcyzy mają dotyczyć produktów zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów. Ustawa ta przewiduje, że ulgi mają funkcjonować od maja do końca 2011 r. pod warunkiem pozytywnej decyzji KE.

Jednak zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnienie lub obniżka podatków może być stosowana w ramach programu wieloletniego. W Polsce „Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” przewiduje, że wsparcie w formie obniżki akcyzy może być stosowane dla benzyny silnikowej i oleju napędowego z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów. W opinii resortu gospodarki nie wyklucza to jednak możliwości korzystania z rozwiązania zawartego w ustawie okołobudżetowej. Mechanizm wsparcia wynikający z tej ustawy zawiera się w zapisach tego programu.


Zobacz także