Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 r., przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 r., przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w porównaniu z 2006 r. zwiększyła się do 99.171 osób (wzrost o 3,9 proc.). W ciężkich wypadkach zostały poszkodowane 1.002 osoby (wzrost o 1,5 proc.). Natomiast 479 zatrudnionych poniosło śmierć na skutek wypadków przy pracy (spadek o 2,8 proc.).

Na taką sytuację istotnie wpłynęła m.in. nie najlepsza kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw, które przeznaczały niewielkie środki na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei pracodawcy, zwłaszcza prowadzący małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa, nie byli w pełni świadomi ciążących na nich obowiązków dotyczących BHP. Również utrzymujące się, zwłaszcza w niektórych regionach, bezrobocie zmuszało pracowników do podejmowania pracy w złych warunkach. Dlatego stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 r. uznano za niezadowalający.

Od kliku lat rośnie jednak liczba pracodawców świadomych roli BHP w osiąganych wynikach ekonomicznych firm oraz zwiększaniu ich konkurencyjności na rynkach europejskich. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest też jednym z ważniejszych aspektów polityki Unii Europejskiej, dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Unia stawia sobie za cel zmniejszenie, do 2012 r., wypadków przy pracy o 25 proc. na 100 tys. pracowników. Do tego konieczne będzie m.in. wdrażanie prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich, które powinny zadbać o jego skuteczne egzekwowanie. Polska też będzie wprowadzać do naszego prawa nowe dyrektywy Wspólnot Europejskich dotyczące BHP.

Jednocześnie minister pracy i polityki społecznej opracuje „Krajowy program na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2008-2012”. Prowadzone będą prace nad realizacją programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap, okres realizacji: lata 2008-2010”, którego głównym wykonawcą i koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy. Instytut będzie też prowadził kampanię informacyjną „Na rzecz oceny ryzyka zawodowego”, organizowaną pod auspicjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Kontrole przestrzegania warunków pracy w przedsiębiorstwach prowadzone będą przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną. PIP w latach 2009-2012 ma przeprowadzić kampanię prewencyjno-kontrolną adresowaną do małych i średnich firm z sektora budowlanego. Powinna też rozszerzyć działalność informacyjną skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczącą wypełniania przez nich obowiązków wynikających z przestrzegania BHP.


Zobacz także