Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”- Aktualizacja 2012/2013 przedłożony przez ministra gospodarki

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”- Aktualizacja 2012/2013 przedłożony przez ministra gospodarki.


Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Skorelowano w nim cele rozwojowe z priorytetami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”. Obejmuje on obejmuje trzy obszary: infrastrukturę dla wzrostu zrównoważonego; innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Zasadnicza część Aktualizacji polega na weryfikacji listy działań z rozdziału V - Koordynacja  tematyczna oraz wskazaniu zadań do realizacji w ramach tych działań w latach 2012-2013. Aktualizacja KPR 2012/2013 uwzględnia priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2012 rok oraz istotne postanowienia konkluzji  Rady Europejskiej z początku marca 2012 r. dotyczące konsolidacji fiskalnej oraz działań wspierających wzrost gospodarczy, konkurencyjność i zatrudnienie. Natomiast cztery główne cele Paktu Euro Plus znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych zapisach Aktualizacji KPR 2012/2013 i aktualizacji Programu Konwergencji.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, a także prognozy i priorytety gospodarcze rządu, Aktualizacja KPR 2012/2013 wskazuje najważniejsze działania, które przekładają się na realizację krajowych celów strategii „Europa 2020”. 


Zobacz także