Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2019/2020

Rada Ministrów przyjęła dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020. Aktualizacja 2019/2020, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


W dziewiątej edycji Krajowego Programu Reform zaprezentowano polityki i działania państwa konieczne do osiągania celów strategii Europa 2020 i realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski z lipca 2018 r. (CSR), a także odnoszące się do wyzwań wskazanych przez Komisję Europejską w Sprawozdaniu krajowym – Polska 2019. Dokument zawiera najważniejsze działania wspierające wzrost inwestycji w Polsce, w tym priorytety inwestycyjne finansowane z polityki spójności na lata 2021-2027.

Na zaprezentowany w dokumencie katalog reform składa się 38 działań przewidzianych do realizacji w perspektywie roku, tj. od II kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r.

W KPR 2019/2020 najważniejsze są:

  • działania wspierające wzrost zatrudnienia w postaci obniżenia klina podatkowego (to różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika na pełny etat a wynagrodzeniem jakie on otrzymuje),  wprowadzenie zerowej stawki PIT dla zatrudnionych do 26. roku życia, wsparcie dla publicznego transportu zbiorowego;
  • rozwiązania pomagające małym i średnim przedsiębiorcom (chodzi o nowe prawo zamówień publicznych i ograniczenia zatorów płatniczych – obie regulacje mają wzmocnić na rynku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw);
  • przepisy ułatwiające prowadzenie biznesu – chodzi o uchwalenie nowej ordynacji podatkowej, uproszczenie procesu inwestycyjnego w związku z reformą systemu planowania przestrzennego, wprowadzenie usprawnień w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych oraz dalsze upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych;
  • wsparcie dla firm typu start-up przez wprowadzenie nowego typu spółki, dzięki której ułatwiony zostanie proces rozpoczęcia i prowadzenia innowacyjnego biznesu;
  • działania wzmacniające innowacyjność polskiej gospodarki, tj. wsparcie dla tworzenia najlepszych w Polsce zespołów badawczych w celu rozwiązania problemu niskiej komercjalizacji wyników badań, przeprowadzenie analizy stanu rozwoju technologicznego polskiej gospodarki do 2040 r. oraz wdrożenie sieci badawczej Łukasiewicz;
  • ułatwienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, które mają przyczynić się do zwiększenia udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, zgodnie z celem strategii „Europa 2020”;
  • działania mające na celu wsparcie dochodowe gospodarstw domowych, czyli rozszerzenie programu „500+” na każde pierwsze dziecko do 18. roku życia oraz program „Emerytura plus”.

Prognozuje się, że wszystkie zrealizowane działania pozytywnie wpłyną na rynek pracy, przyczyniając się do wzrostu pracujących o 0,2 proc. w 2019 r. (w grupie wiekowej 15 lat i więcej) oraz systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia (w 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc., a w 2020 r. wyniesie 3,3 proc). Działania te powinny przyczynić się także do wzrostu inwestycji o ok. 5,6 – 5,7 proc. rocznie, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.


Zobacz także