Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018

Rada Ministrów przyjęła dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.


Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” (KPR) jest dokumentem, który od 2011 r., zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Jego obecna aktualizacja jest siódmą edycją KPR w tym procesie.

W KPR z 2011 r. założono, że dokument ten i jego kolejne aktualizacje, będą uwzględniać specyficzne uwarunkowania oraz kierunki działań przedstawione w polskich dokumentach strategicznych. Obecnie jest to „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do roku 2030” (SOR), którą rząd przyjął 14 lutego 2017 r. W SOR zaproponowano model gospodarczy oparty na inteligentnym, zrównoważonym i inkluzywnym rozwoju (sprzyjającym włączeniu społecznemu), co jest zgodne z priorytetami „Europa 2020”.

Krajowy Program Reform to dokument, który prezentuje polityki i działania polskiego państwa konieczne do osiągania celów strategii „Europa 2020” oraz odnosi się do kluczowych dokumentów Semestru Europejskiego, począwszy od Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2017 r., a skończywszy na szczegółowych zaleceniach Rady UE dla Polski.

Krajowy Program Reform obejmuje scenariusz makroekonomiczny, polityczną odpowiedź na główne wyzwania określone przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2017” oraz działania rządu, które odpowiadają na: kluczowe wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017”, cele strategii „Europa 2020” oraz zalecenia Rady UE dla Polski 2016.

Wśród 36 działań zaprezentowanych w KPR znalazły się m.in.:

  • nowa polityka inwestycyjna dotycząca m.in. wsparcia nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, kluczowych dla zwiększania innowacyjności gospodarki, restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjności;
  • Konstytucja Biznesu obejmująca pakiet działań mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy;
  • wzmocnienie instytucji polubownego rozwiązywania sporów, którego celem jest wzrost znaczenia mediacji;
  • zmiana ustawy Prawo oświatowe w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia nauki na studiach wyższych lub wejścia na rynek pracy;
  • Pakiet czyste powietrze, który ma kompleksowo poprawić jakość powietrza do stanu niepowodującego większego narażenia zdrowia oraz środowiska;
  • elektromobilność, której celem jest stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego;
  • ustawa o innowacyjności, gdzie celem wprowadzonych zmian jest pobudzanie i rozwój innowacyjności poprzez likwidację barier administracyjnych i wprowadzenie dodatkowych bodźców;
  • program „Rodzina 500 plus”, który ma odwrócić negatywny trend demograficzny w Polsce oraz wspierać materialnie rodziny wychowujące dzieci.

Działania na rzecz realizacji zaleceń Rady UE związane są z kwestiami: zapewnienia stabilności systemu emerytalnego, promowania trwałych form zatrudnienia, lepszego przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, stworzenia korzystnego otoczenia dla inwestycji w budownictwie i infrastruktury liniowej.

KPR 2017/2018 prezentuje również zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz polskiego parlamentu w cykl Semestru Europejskiego oraz ich udział w pracach nad KPR.


Zobacz także