Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016, przedłożony przez ministra gospodarki.


Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Jego obecna aktualizacja jest kolejnym dokumentem, przedkładanym rządowi do akceptacji, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych w Unii Europejskiej.

W obecnej aktualizacji utrzymano priorytetowe kierunki działań wyznaczone w podstawowym dokumencie, wskazano przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r. oraz te przeznaczone do realizacji w latach 2015-2016.

Ze względu na potrzebę monitorowania postępów realizacji strategii „Europa 2020”, wzorem układu wprowadzonego w 2013 r., uporządkowano działania według pięciu wiodących celów strategii dotyczących: zatrudnienia, innowacyjności, energetyki, edukacji i przeciwdziałania ubóstwu. Uzupełniono je o działania przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE z 8 lipca 2014 r., które wykraczają poza te cele, tj. ochronę zdrowia, transport kolejowy, dostęp do internetu szerokopasmowego, gospodarkę odpadami, uproszczenie wymogów dotyczących pozwoleń na budowę, poprawę funkcjonowania administracji podatkowej i otoczenia dla biznesu oraz deregulację zawodów.

W odrębnym rozdziale zawarto działania, które pośrednio wpisują się w cele strategii „Europa 2020” i odpowiadają wyzwaniom zawartym w inicjatywach przewodnich towarzyszących strategii.

KPR 2015/2016 uwzględnia też priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2015 r., dotyczące oparcia polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w tym roku na 3 głównych filarach:

  1.  skoordynowanych działaniach stymulujących wzrost inwestycji,
  2. odnowionym zobowiązaniu do reform strukturalnych,
  3. odpowiedzialnej polityce budżetowej.

Bazę do przygotowania aktualizacji KPR stanowiły również działania przewidywane w dokumentach implementacyjnych dla rządowych zintegrowanych strategii rozwoju. Przy przygotowaniu dokumentu wzięto także pod uwagę rolę, jaką KPR odgrywa w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 


Zobacz także