Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2014/2015

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2014/2015, przedłożony przez ministra gospodarki.


Krajowy Program Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Obecna aktualizacja to kolejny, czwarty dokument przedkładany co roku w kwietniu Radzie Ministrów do akceptacji, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych w UE.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, prognozy i priorytety gospodarcze rządu, a także zalecenia Rady Unii Europejskiej, skierowane do Polski 9 lipca 2013 r., KPR 2014/2015 wskazuje na najważniejsze działania, które przekładają się na realizację krajowych celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, innowacyjności, energetyki, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.

W obecnej aktualizacji utrzymano priorytetowe kierunki działań, określono przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r. oraz zadania przewidziane do realizacji w latach 2014–2015. Ze względu na potrzebę monitorowania postępów realizacji strategii „Europa 2020”, wzorem układu KPR 2013/2014, uporządkowano działania według pięciu wiodących celów strategii. Uzupełniono je o działania przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE z 9 lipca 2013 r., które wykraczają poza te cele, tj. ochronę zdrowia, transport kolejowy, dostęp do internetu szerokopasmowego, gospodarkę odpadami i wodną, uproszczenie wymogów dotyczących pozwoleń na budowę, poprawę funkcjonowania administracji podatkowej, poprawę otoczenia dla biznesu oraz deregulację zawodów. W odrębnym rozdziale opisano działania, które pośrednio wpisują się w cele strategii „Europa 2020” i odpowiadają wyzwaniom zawartym w siedmiu inicjatywach przewodnich towarzyszących strategii.

KPR 2014/2015 uwzględnia priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2014 r. i potwierdzone w konkluzjach Rady Europejskiej (z marca 2014 r.), dotyczące konsolidacji fiskalnej, działań ograniczających bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, wspierania wzrostu gospodarczego i konkurencji na jednolitym rynku, a także redukcji obciążeń regulacyjnych. Podstawą do przygotowania aktualizacji była także Strategia Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (przyjęta przez rząd we wrześniu 2012 r.) oraz strategie zintegrowane. Przy opracowywaniu aktualizacji wzięto też pod uwagę rolę, jaką KPR odegra w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.


Zobacz także