Koncepcja wdrożenia rejestracji miejsca pobytu

Rada Ministrów przyjęła do wiadomości koncepcję wdrożenia rejestracji miejsca pobytu wraz ze Sprawozdaniem dodatkowym Międzyresortowego Zespołu ds. przygotowania administracji rządowej do zniesienia obowiązku meldunkowego, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.


Rząd zaakceptował wypracowaną przez Zespół koncepcję prostej rejestracji adresu faktycznego pobytu. Obywatel sam zdecyduje, czy będzie chciał podać adres swojego pobytu. Będzie mógł to zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie. Ze względu na charakter i rozmiar całego przedsięwzięcia - nowe rozwiązania weszłyby w życie 1 stycznia 2018 r.

Dobrowolna rejestracja faktycznego pobytu zamiast obowiązku zameldowania stałego pobytu – co się zmieni?

  1. Obywatele polscy i państw członkowskich UE, przebywający w lokalu dłużej niż 3 miesiące, będą mieli prawo zgłoszenia adresu, pod którym aktualnie przebywają. Adres będzie można zgłosić: osobiście w gminie, elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Adres ten zostanie wówczas zarejestrowany w bazie PESEL.
  2. Cudzoziemcy spoza państw UE (tak jak obecnie), będą zobowiązani do rejestracji adresu miejsca faktycznego pobytu. Zmienią się jednak terminy z tym związane, np. rejestracja będzie obligatoryjna dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski dłużej niż 14 dni. Pobyt nie przekraczający dwóch tygodni nie będzie wymagał zgłoszenia.

Przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, w którym przewiduje się zmianę przepisu wprowadzającego od 1 stycznia 2016 r. zniesienie obowiązku meldunkowego. Termin zniesienia zameldowania będzie przesunięty o 2 lata - na 1 stycznia 2018 r.


Zobacz także