Informacja w sprawie zmian planowanych w systemie oświaty wraz z harmonogramem ich wdrażania

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie zmian planowanych w systemie oświaty wraz z harmonogramem ich wdrażania, przedłożoną przez ministra edukacji narodowej.


W 2016 r. zostaną znowelizowane ustawy: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty. Niektóre rozwiązania w nich zawarte premier Beata Szydło zapowiedziała w exposé.

Projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela został skierowany 8 stycznia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów zaplanowano na 16 lutego 2016 r.

Proponowane zmiany w ustawie Karta Nauczyciela

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Na podstawie obowiązujących przepisów każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej – jedną godzinę. Po zmianach – w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy – nauczyciele będą prowadzić zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, według ustaleń podjętych przez dyrektora szkoły. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, zaproponowano zniesienie obowiązku rejestrowania i rozliczania godzin karcianych.

Przewidziano rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności. Nauczyciel przed zatrudnieniem w placówce oświatowej będzie musiał przedstawić jej dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności, na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Dotychczas takie zaświadczenie przedstawiali wyłącznie nauczyciele zatrudnieni powyżej ½ etatu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister edukacji narodowej nada tytuł honorowy profesora oświaty.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych do 16 lutego 2016 r.

Proponowane zmiany w ustawie o systemie oświaty

W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna (we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi) będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których będą one mogły skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).

Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będą mogli odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnej komisji odwoławczej, działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

W najbliższych miesiącach zmieni się także podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci 6-letnich.

W lutym br. rozpocznie się analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Będzie prowadzona przy współudziale ok. 1300 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r. Planuje się też, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

Debata o systemie edukacji

Od lutego do czerwca 2016 r. będzie prowadzona debata o systemie edukacji. Jej przedmiotem będą kwestie dotyczące ustroju szkolnego, finansowania oświaty, rozwiązań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, roli nauczyciela i jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Po zakończeniu debaty będzie przygotowany projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.


Zobacz także