Informacja w sprawie realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów. Rosnące wskaźniki gospodarcze, stabilna polityka makroekonomiczna, niski deficyt budżetowy, zrównoważona polityka regionalna, inwestycje dla Polski (zwłaszcza w małych i średnich miastach), prawo po stronie przedsiębiorców, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, promocja eksportu i otwarcie nowych placówek handlowych za granicą oraz przyjazne podatki – to główne efekty „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r.


Wskaźniki gospodarcze

W 2016 r. Polska zajęła trzecie miejsce pod względem wzrostu PKB wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskich. Pierwszy kwartał 2017 r. przyniósł kolejny wzrost – tym razem na poziomie 4 proc. PKB, dzięki czemu Polska zajęła pierwszą pozycję w tym notowaniu.

Sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od 26 lat. Aktualnie stopa bezrobocia wynosi 7,7 proc. Tylko w ciągu roku dzięki nowym inwestycjom (od końca kwietnia 2016 r.), liczba bezrobotnych spadła o prawie 270 tys. osób. W 2016 r., mimo zwiększenia wydatków społecznych, takich jak np. program „Rodzina 500 plus” czy wyższa kwota wolna od podatku dla ponad 3 mln obywateli, Polska osiągnęła najniższy deficyt od 9 lat (jest on jednym z najniższych w ciągu ostatnich 25 lat).

Inwestycje dla kraju

Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z sektora produkcji przemysłowej. Przykładowo w województwach: podkarpackim – umacnia się Dolina Lotnicza (10 nowych inwestycji); w pomorskim i zachodniopomorskim – odradza się polski przemysł stoczniowy; w dolnośląskim, opolskim i śląskim – rozwija  się śląskie zagłębie motoryzacyjne.

W ciągu ostatnich 17 miesięcy w ramach inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. W tym roku obserwujemy dwukrotny wzrost (o 2,6 mld zł) nakładów inwestycyjnych.

Grupa PFR (Polski Fundusz Rozwoju) bez obciążania budżetu państwa doprowadziła m.in. do ustabilizowania kondycji PolRegio (dawne Przewozy Regionalne), poszerzenia oferty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zwiększenia innowacyjności Zakładów H. Cegielskiego, a także – za sprawą repolonizacji Pekao SA – do zwiększenia udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym, który wynosi obecnie 52 proc. BGK Nieruchomości (spółka celowa z grupy PFR) podpisała z gminami umowy na powstanie 20 tys. mieszkań w ramach programu „Mieszkanie plus”. PFR podpisał też porozumienie z władzami 41 miast reprezentujących niemal 50 proc. taboru autobusowego, rozpoczynające program „E-bus”.

Grupa PFR integruje Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Istotnych zadaniem PRF jest także aktywny udział w procesach repolonizacji strategicznych sektorów polskiej gospodarki.

Wykorzystanie środków unijnych

Rząd sprawnie inwestuje środki unijne – nie tylko fundusze strukturalne, ale też z tzw. „Planu Junckera”. Z tego planu polskie firmy w ramach 17 projektów otrzymają 6,7 mld zł, a łączna kwota projektów sięga 19,3 mld zł.

Od uruchomienia programów na lata 2014-2020 do 28 maja 2017 r. wykorzystano blisko 33 proc. alokacji środków UE (101,4 mld zł). Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród unijnych państw pod względem płatności uzyskanych z Komisji Europejskiej. Małe i średnie miasta otrzymują wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarkę odpadami, zaopatrzenie w energię i gaz, infrastrukturę społeczną, rewitalizację, transport publiczny czy ochronę zdrowia.

Prawo dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju przygotowało największą od 1989 r. reformę prawa gospodarczego złożoną z dwóch pakietów: „Konstytucji Biznesu” oraz „100 zmian dla firm”.

Pakiet „100 zmian dla firm” przyniesie oszczędności dla przedsiębiorców w wysokości ok. 230 mln zł rocznie. Skróci on także okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, a rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej dokonywana będzie elektronicznie w ciągu doby.

„Konstytucja Biznesu” to stworzenie partnerskich relacji między biznesem a administracją. Zakłada ona, że wszystkie urzędy – w rozpatrywaniu spraw z udziałem firm –wezmą pod uwagę m.in. zasadę: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Będą także domniemywać uczciwość przedsiębiorcy i przyjaźnie interpretować przepisy.

Zmiany w podatkach

Rząd wprowadził ulgę inwestycyjną, podniósł kwotę wolną w podatku PIT, zreformował administrację skarbową, zaproponował zmiany w rozliczeniu PIT, a także obniżył do 15 proc. podatek CIT (z obniżki skorzysta 400 tys. małych firm).

W 2016 r. Polska znalazła się w czołówce krajów UE (czwarte miejsce) pod względem poprawy udziału dochodów podatkowych w relacji do PKB. Obecnie to 20,6 proc. PKB. Było to możliwe dzięki nowym narzędziom informatycznym w walce z szarą strefą, pakietowi paliwowemu, nowelizacji ustawy hazardowej, Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu,
a także ograniczeniu wycieku podatków za granicę.

Plany

W tym roku działania realizowane w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” skupione są na działaniach społecznych, prorodzinnych i prorozwojowych. Wśród priorytetów znajduje się m.in. wsparcie zagranicznej ekspansji polskich firm oraz program budowy długoterminowych oszczędności Polaków. Duży nacisk położono na dalsze pobudzanie wzrostu inwestycji publicznych, których poziom stanowił jeden z hamulców polskiej gospodarki.

 


Zobacz także