Uchwała w sprawie obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów przyjęła informację w sprawie programu wieloletniego „Niepodległa” wraz z uchwałą w sprawie obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – dokumenty przedłożone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Rada Ministrów – w związku ze zbliżającą się Setną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. – powierza ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego przygotowanie oraz realizację kompleksowego programu obchodów uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z odradzaniem się państwa polskiego. Minister  kultury i dziedzictwa narodowego przygotuje program wieloletni „Niepodległa”.

Koordynowaniem i monitorowaniem prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wdrażaniem programu wieloletniego „Niepodległa” zajmie się ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów pełnomocnik rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie on także koordynował i monitorował współpracę administracji rządowej z instytucjami podległymi i nadzorowanymi, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program wieloletni „Niepodległa”

Przypadające na 2018 r. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości oraz zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Mając to na uwadze minister kultury i dziedzictwa narodowego przygotowuje program wieloletni „Niepodległa”. Będzie on realizowany w latach 2017-2021, tak aby objął wiele rocznicowych wydarzeń związanych z odradzaniem się polskiej państwowości. Na realizację programu w 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 12 mln zł.

Założenia dotyczące programu wieloletniego „Niepodległa” i kolejne etapy prac nad nim dyskutowane są w ramach powołanego zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli: Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, narodowych instytucji kultury oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Założenia programu przedstawiono  także zespołowi międzyresortowemu oraz wojewodom i międzyresortowemu zespołowi zadaniowemu ds. dyplomacji historycznej i polityki pamięci. Zakończenie prac nad programem zaplanowano na grudzień 2016 r. 

Kluczowe dla programu są trzy wartości wyróżniające naszą tożsamość narodową: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Nadrzędnym celem programu „Niepodległa” będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych (priorytetów):

  • wykonanie wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości (m.in. uzupełnienie listy Pomników Historii, nagranie i wydanie partytur stu najwybitniejszych utworów muzycznych z lat 1918-2018, projekty wystawiennicze związane ze Stuleciem Awangardy, budowa sieci muzeów, w tym Muzeum Historii Polski);
  • włączenie obywateli do organizacji obchodów tego święta (Narodowe Centrum Kultury będzie operatorem dwóch dużych programów dotacyjnych: 1) programu „Koalicje dla Niepodległej” wspierającego organizację oddolnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez grupy obywateli; 2) programu skierowanego do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wspierającego budowę pamięci o regionalnych i lokalnych wydarzeniach oraz bohaterach z okresu odzyskania niepodległości);
  • upowszechnianie za granicą wizerunku Polski opartego na systemie wartości wyróżniających naszą tożsamość narodową (Instytut Adama Mickiewicza planuje stworzenie programu zagranicznego obchodów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej z którymi wspólnie świętujemy stulecie; wybrano następujące ścieżki tematyczne obchodów: Ignacy Jan Paderewski – ikona niepodległości, Polonia; Pokolenie Niepodległej; Awangarda; Robotnicy; Duchowość Niepodległej).

Zobacz także