informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022

Rada Ministrów przyjęła informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, przedłożoną przez ministra zdrowia.


W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowano działania mające zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz do innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym oraz społecznym. Chodziło także o kształtowanie wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Najważniejsze działania realizowane w latach 2017-2018:

 • Uruchomienie pilotażu, którego celem jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, opartego na centrach zdrowia psychicznego (pod kątem organizacyjnym, finansowym, jakościowym oraz równości i dostępności do świadczeń zdrowotnych).
 1. udzielanie świadczeń w ramach pilotażu możliwe jest od 1 lipca 2018 r.,
 2. a czas jego trwania wynosi 36 miesięcy;
 3. podmiot zakwalifikowany do pilotażu tworzy jedno centrum zdrowia psychicznego, którego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej dorosłym (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej);
 4. 27 centrów może objąć opieką łącznie ok. 3 mln osób z całego kraju.
 • Zainicjowanie – we współpracy z towarzystwami naukowymi zajmującymi się  sprawami zdrowia psychicznego oraz podmiotami uczestniczącymi w ochronie zdrowia psychicznego – standardów lub rekomendacji postępowania medycznego w ramach centrum zdrowia psychicznego.
 • Powołanie zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego.
 • Realizacja działań związanych z organizacją i emisją w mediach kampanii edukacyjno-informacyjnej: „Depresja. Rozumiesz-Pomagasz”, mającej na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat depresji i profilaktyki zachorowania na depresję.
 • Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego weszli najlepsi eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W latach 2015-2018 wzrost ten wyniósł ponad 18 proc.
 • Rozwinięcie sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Najważniejsze wnioski:

 • Konieczna jest kontynuacja wdrażania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego. Dlatego minister zdrowia podjął decyzję o rozszerzeniu tego programu.
 • Niezbędna jest kontynuacja działań przyczyniających się do reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zobacz także