Informacja o wdrażaniu ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rada Ministrów wysłuchała informacji o wdrażaniu ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przedłożonej przez ministra edukacji narodowej.


Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest  jednym z narzędzi koordynacji polityki państwa w zakresie uczenia się przez całe życie, stanowiącego odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Wszystkie resorty są zaangażowane w zadania związane z włączaniem kwalifikacji do ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji rynkowych.

Działania związane z włączaniem kwalifikacji rynkowych do ZSK są niezwykle ważne ze względu na troskę o jakość kwalifikacji nadawanych poza szkołami i uczelniami. Na rynku funkcjonuje obecnie bardzo wiele dyplomów i certyfikatów, ale tylko niektóre z nich potwierdzają realne umiejętności. W ZSK przewidziano mechanizmy, które mają stać na straży jakości procesu potwierdzania umiejętności. Pełne wdrożenie tego systemu to wspólna odpowiedzialność całego rządu.

Rada Ministrów podejmuje działania nakierowane na przyspieszenie włączania kwalifikacji do ZSK. W resortach procedowanych jest ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowywany jest również przegląd kwalifikacji uregulowanych przepisami prawa. Uprawnione ustawowo podmioty przygotowują do zgłoszenia kolejne projekty kwalifikacji. Przynajmniej 40 kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego powinno wejść do ZSK przed końcem 2018 r.


Zobacz także