Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2012-2013

Rada Ministrów przyjęła/zapoznała się z Informacją o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2012-2013, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.


Jest to już drugi dokument sprawozdawczy, który przygotowano na podstawie zbiorczych informacji zaczerpniętych ze sprawozdań Centrów Integracji Społecznej (CIS) oraz danych z rejestru Klubów Integracji Społecznej (KIS). Po przyjęciu przez Radę Ministrów, Informacja będzie przedstawiona w Sejmie i Senacie.

Centrum Integracji Społecznej może utworzyć wójt, prezydent albo burmistrz miasta lub organizacja pozarządowa. CIS służy reintegracja zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie. Działalność CIS to głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki, staże. CIS prowadzą także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz zapewniają udział w grupach wsparcia, samopomocowych, zajęciach terapeutycznych. CIS mają charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji jest praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Centra działają na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, której przepisy precyzują, że taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Między CIS a uczestnikami zajęć nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają status osoby bezrobotnej i otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

W 2013 r. odnotowano przyrost liczby centrów, a inicjatywę ich tworzenia przejął samorząd terytorialny. W roku ubiegłym w zajęciach CIS uczestniczyło ok. 6,9 tys. osób, wśród których dominowały osoby długotrwale bezrobotne. Należy podkreślić, że w 2013 r. wzrósł wskaźnik usamodzielnienia ekonomicznego uczestników CIS, który wyniósł 40,5 proc.

Działające w 2013 r. centra osiągnęły łączny przychód w wysokości ponad 87 mln zł, co jest wielkością najwyższą w całym okresie ich działalności.

Odnotowano również wzrost liczby klubów integracji społecznej – w 2013 r. działało 220 Klubów. KIS-y współpracują z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy. Ich uczestnikami są osoby wykluczone społecznie, kierowane do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w ramach kontraktów socjalnych. Osoby kończące zajęcia w klubie otrzymują tytuł „Absolwent KIS”, co umożliwia skorzystanie przez niektórych absolwentów z pomocy Funduszu Pracy na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

W dokumencie opisano działalność Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, który jest nieformalną platformą współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego, której celem promowanie systemu usług reintegracji zawodowej i społecznej, wymiana doświadczeń czy przygotowywanie propozycji doskonalenia rozwiązań legislacyjnych. Konwent współpracuje również z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 


Zobacz także