Informacja o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz posiadanych przez te fundusze akcjach, udziałach i obligacjach w 2008 r., przedłożona przez ministra ś

Informacja o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz posiadanych przez te fundusze akcjach, udziałach i obligacjach w 2008 r., przedłożona przez ministra środowiska.


Ze sprawozdania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że w 2008 r. planowane przychody NFOŚ były wyższe o 27 proc., a wydatki niższe o 22 proc. Stan Funduszu na koniec roku stanowił 118 proc. wielkości planowanej.

Przychody Funduszu w 2008 r. zaplanowano w wysokości 1.491,0 mln zł, a wydatki na poziomie 1.237,7 mln zł. Rzeczywiste przychody wyniosły 1.895,546 tys. zł, natomiast wydatki – 963,491 tys. zł.
Najważniejsze aktywa na koniec 2008 r. wyniosły:
  • należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów – 4.028,7 mln zł,
  • środki pieniężne – 1.793,4 mln zł,
  • udziały i akcje w spółkach – 871,4 mln zł,
  • papiery wartościowe Skarbu Państwa – 499,3 mln zł.
Wyższe przychody pochodziły z kar i opłat zastępczych, opłat z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także z odsetek od kredytów, pożyczek oraz lokat bankowych. Niższe wydatki spowodowane były natomiast niewykonaniem planu dotacji, w całym roku 2008 wydano na nie 881,4 mln zł. Kierując się oszczędnościami, wydatki biura NFOŚ zrealizowano w 63 proc., a inwestycje i wydatki na zakupy w 12 proc.

Stan wojewódzkich funduszy na 31 grudnia 2008 r. wynosił 5.424,9 mln zł. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów wyniosły 4.187,1 mln zł, środki pieniężne – 871,1 mln zł, akcje i udziały w spółkach wyniosły ogółem 200,3 mln zł. Przychody wojewódzkich funduszy w 2008 r. wyniosły 1.059,3 mln zł. Na ich wielkość wpłynęły przede wszystkim opłaty za korzystanie ze środowiska, nadwyżki przekazane z gminnych i powiatowych funduszy oraz dochody z oprocentowania pożyczek, kredytów i wolnych środków. Wydatki wojewódzkich funduszy wyniosły w 2008 r. 574,5 mln zł. Do najważniejszych pozycji w grupie wydatków należały dotacje (277,5 mln zł) oraz umorzenia pożyczek i kredytów (163,7 mln zł). Najwięcej dotacji udzieliły fundusze: śląski i mazowiecki, najmniej - lubuski i świętokrzyski.

Działalność NFOŚ i wojewódzkich funduszy była w 2008 r. nadal nastawiona na wykorzystanie środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. NFOŚ prowadził także obsługę projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego.

Podstawowymi dziedzinami, na które fundusze przeznaczały środki finansowe były: ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powietrza i powierzchni ziemi.

Zobacz także