Informacja o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz stanie wykorzystania środków z funduszy europejskich

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej  oraz stanie wykorzystania środków z funduszy europejskich, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

 


Polska gospodarka nabiera rozpędu

W I kwartale 2017 r. polska gospodarka przyspieszyła do 4 proc. wzrostu PKB. Pozytywne tendencje to efekt dobrej polityki gospodarczej rządu, realizacji programu 500+, dobrej sytuacji na rynku pracy i optymistycznych nastrojów konsumentów. Duże znaczenie ma też wyższa dynamika inwestycji, spowodowana m.in. przyspieszeniem tempa i wzrostem efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Dostrzegają to instytucje europejskie, międzynarodowe instytucje finansowe, banki i niezależne ośrodki eksperckie, i w rezultacie podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski.

Systematycznie rosną płace i zatrudnienie. Stopa rejestrowanego bezrobocia obniżyła się do historycznie niskiego poziomu i wynosi obecnie 7,7 proc. Pozytywnym tendencjom na rynku pracy towarzyszy poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie. Kwietniowa wartość wskaźnika PMI (wskaźnik aktywności finansowej) dla polskiego przemysłu to 54,1 pkt. Znacząco przewyższa on długoterminową średnią dla Polski (50,4 pkt.). Łączny wzrost produkcji przemysłowej w pierwszych miesiącach 2017 r. wyniósł 5,4 proc., a produkcji budowlanej 2,3 proc.

Dane za I kwartał 2017 r. świadczą o wyraźnym ożywieniu polskich obrotów towarowych z zagranicą. Od stycznia do marca 2017 r. eksport wzrósł o 9,2 proc. (do blisko 48,7 mld euro), a import o 12,3 proc. (do 48,3 mld euro). Nadal więc utrzymujemy nadwyżkę w handlu zagranicznym.

W kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W ocenie Rady Polityki Pieniężnej, w średnim okresie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego (2,5 proc.) jest niewielkie.

Polska będzie nadal atrakcyjna dla inwestorów. Z raportu fDI Intelligence opublikowanego 15 maja br. wynika, że wartość inwestycji typu greenfield, zapowiedzianych przez inwestorów zagranicznych w Polsce w 2016 r., wyniosła 9,9 mld dolarów, co plasuje nasz kraj na piątej pozycji w Europie.

Polska liderem we wdrażaniu funduszy unijnych

Dobrej koniunkturze gospodarczej sprzyja efektywne inwestowanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020. Polska pozostaje unijnym liderem w wykorzystaniu europejskich pieniędzy.

Do końca kwietnia 2017 r. Komisja Europejska wypłaciła nam środki w wysokości 3,9 mld euro za zrealizowane działania. Stanowi to ponad 35 proc. całej kwoty przekazanej dotychczas wszystkim państwom członkowskim w ramach funduszy z perspektywy 2014-2020. Pozostałe 27 krajów otrzymało łącznie 7,2 mld euro.

Kwota unijnego dofinasowania w zawartych umowach z beneficjentami sięga już niemal 100 mld zł (32 proc. przyznanych Polsce funduszy), a całkowita wartość – blisko 17 tys. inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem – wynosi 154,4 mld zł. Nadal szybciej realizowane są programy krajowe (zakontraktowane środki to ponad 36 proc. alokacji), niż regionalne (27 proc. alokacji).

Dane dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie potwierdzają, że inwestycje współfinansowane ze środków europejskich nie zwolnią tempa. Wnioskodawcy przedstawili dotąd 52,5 tys. aplikacji na 315,7 mld zł, z czego 198,8 mld zł dotyczy wkładu z funduszy Unii Europejskiej, czyli 65 proc. alokacji na lata 2014-2020.

Najwięcej funduszy europejskich (blisko 37,3 mld zł) przeznaczono na wsparcie zrównoważonego transportu. Znacząca ich pula została wykorzysta na projekty w obszarze podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności oraz badawczo-rozwojowym (19,2 mld zł), a także wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (9,3 mld zł) oraz trwałego zatrudnienia (8,8 mld zł).

Tempa nabiera także rozliczanie wydatków poniesionych przez beneficjentów w realizowanych projektach. We wnioskach o płatność wykazali oni kwotę 27,8 mld zł. Z tego dofinansowanie unijne wynosi 20,9 mld zł. Stanowi to blisko 7 proc. całej puli dla Polski.


Zobacz także