Informacja na temat uposażeń służb mundurowych w 2012 roku, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych.

Informacja na temat uposażeń służb mundurowych w 2012 roku, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych.


Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy stanowi wielokrotność kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej.

W 2009 r. kwotą bazową było 1.523,29 zł. Od 2010 r. zarówno kwota bazowa, jak i wskaźniki wielokrotności dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy nie uległy zwiększeniu. Na 2012 r. kwota bazowa i wskaźniki jej wielokrotności funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych nie uległy zmianie.

Funkcjonowanie wszystkich służb w systemie bezpieczeństwa nie oznacza ujednoliconego uposażenia. Różnica w uposażeniach wyraża się we wskaźnikach wielokrotności kwoty bazowej różnych w przypadku poszczególnych formacji służb mundurowych:
• policjanci mają wskaźnik w wysokości 2,65 (przeciętne miesięczne uposażenie – 4.037 zł, wliczona jest w tą kwotę 1/12 nagrody rocznej),
• Straż Graniczna – 2,67 (przeciętne miesięczne uposażenie – 4.067 zł),
• Państwowa Straż Pożarna – 2,59 (przeciętne miesięczne uposażenie – 3.945 zł),
• Biuro Ochrony Rządu – 2,72 (przeciętne miesięczne uposażenie 4.204 zł),
• Służba Więzienna – 2,65 (przeciętne miesięczne uposażenie 4.037 zł).

Zgodnie z exposé premiera, w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przewidziano środki na podwyżkę uposażeń dla policjantów i żołnierzy zawodowych w wysokości 300 zł, które mają być wypłacane od początku lipca br.

W uchwalonej przez Sejm ustawie budżetowej uwzględniono poprawkę przewidującą wykorzystanie środków zaplanowanych w rezerwie celowej na „przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Jeśli środki te, w wysokości 76.160 tys. zł, nie zostaną wykorzystane do 30 września 2012 r., wówczas minister finansów utworzy z nich nową rezerwę celową, która będzie przeznaczona na podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, czyli Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej. Podwyżka uposażeń tych służb obowiązywałaby od 1 października 2012 r. Podziału tej rezerwy dokona minister finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami i innymi dysponentami części budżetowej nie później niż do 31 grudnia 2012 r.

Należy podkreślić, że gdyby pieniądze z rezerwy zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (tzn. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) to – zgodnie z wolą rządu – w ustawie budżetowej na 2013 r. będą uwzględnione środki na podwyżki dla ww. służb mundurowych.


Zobacz także