Informacja na temat realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej skierowanych do Polski w ramach Semestru Europejskiego 2014

Rada Ministrów przyjęła informację na temat realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej skierowanych do Polski w ramach Semestru Europejskiego 2014, przedłożoną przez ministra gospodarki.


Zalecenia Rady UE dla poszczególnych krajów są podstawowym instrumentem mechanizmu wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich w ramach Semestru Europejskiego i strategii „Europa 2020”. Określane przez Radę UE zalecenia powinny być uwzględnione przez państwa członkowskie przy tworzeniu projektu budżetu, w kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Reform i Programów Stabilności lub Konwergencji.

Tegoroczne zalecenia są w znacznym stopniu powtórzeniem treści z lat poprzednich. Wynika to z faktu, że ich realizacja wymaga głównie działań długofalowych, znacznie przekraczających perspektywę jednego roku. W związku z tym większość zaleceń dla Polski znajduje się w fazie realizacji.

Ministerstwo Gospodarki prowadzi systematyczny przegląd wypełniania zaleceń, aby monitorować postępy w ich wdrażaniu i zwracać uwagę na istotne opóźnienia. Także ze względu na rolę, jaką zalecenia Rady UE będą odgrywać w polityce spójności (w perspektywie finansowej na lata 2014-2020) oraz procesie wzmacniania koordynacji polityki gospodarczej UE – realizacja zaleceń jest przedmiotem bardziej wnikliwego monitoringu prowadzonego przez Komisję Europejską.

Realizując zalecenie Rady UE odnoszące się do ograniczenia nadmiernego deficytu do 2015 r. – Polska wdraża strategię budżetową na 2014 r. i lata następne. Konsekwentne działanie w tej dziedzinie powinno umożliwić trwałą i terminową korektę nadmiernego deficytu do 2015 r. Szczegółowy zakres planowanych działań przedstawiono w informacji przekazanej Komisji Europejskiej i Radzie UE.

W Ministerstwie Finansów opracowano program działań zwiększających przestrzeganie przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017. Realizacja programu ułatwi podatnikom wypełnianie ich zobowiązań wobec państwa i zwiększy skuteczność administracji podatkowej.

W celu zoptymalizowania wydatków w polityce społecznej opracowano i przyjęto Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Wdrażane są rozwiązania poprawiające efektywność wydatkowania środków w ochronie zdrowia. Przyjęto rozwiązania zwiększające poziom ulg w podatku PIT za wychowywanie dzieci. Analizowana jest możliwość modyfikacji krajowych ram fiskalnych w celu ustanowienia niezależnej rady fiskalnej (budżetowej).

Aby wykonać zalecenia dotyczące zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, Polska wdraża „Gwarancje dla młodzieży”. W celu lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy umiejętności nabywanych w instytucjonalnym systemie edukacyjnym, nadal monitorowane jest wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Jednocześnie znowelizowane przepisy o szkolnictwie wyższym zobowiązują uczelnie zawodowe do: prowadzenia kształcenia na kierunkach wyłącznie o profilu praktycznym, organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych, wprowadzenia studiów dualnych. Uruchomiono też Program Rozwoju Kompetencji, który zastąpił program kierunków zamawianych (chodzi o wzmocnienie wśród studentów kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych, przedsiębiorczych).

Po raz kolejny zwrócono uwagę na zbyt częste stosowanie w Polsce umów na czas określony i umów cywilnoprawnych. Rząd podkreśla, że parlament uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ogranicza ona nadużycia w opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku wykonywania kilku umów–zlecenia.

Z kolei w celu ograniczenia nadmiernego wykorzystywania umów o pracę na czas określony przygotowano projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Określono w nim maksymalny czas trwania umów na czas określony oraz dopuszczalną liczbę takich umów.

Na bieżąco realizowane są zobowiązania wynikające z zalecenia dotyczącego rozwoju placówek opieki nad małymi dziećmi oraz dostępności do opieki i edukacji przedszkolnej. Liczba miejsc dla najmłodszych wzrasta dzięki realizacji programu „Maluch” i Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Tendencja wzrostowa powinna zostać utrzymana dzięki zmianom w ustawie o systemie oświaty. Założono w niej, że do 1 września 2017 r. wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat zostaną zapewnione miejsca w przedszkolach.

Rząd utrzymał negatywne stanowisko w kwestii zalecenia dotyczącego likwidacji odrębnego systemu emerytalnego dla rolników. Reforma ubezpieczenia społecznego rolników (reforma KRUS), zdaniem rządu, musi być poprzedzona wprowadzeniem systemu obowiązkowej rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt założeń do ustawy włączającej działalność rolniczą do powszechnego systemu podatku dochodowego został przekazany resortowi rolnictwa i rozwoju wsi, jako współodpowiedzialnemu za tę regulację.

Z kolei w celu wykonania zalecenia dotyczącego poprawy skuteczności instrumentów podatkowych, tak aby zachęcały biznes do angażowania się w działalność badawczo-rozwojową – prowadzone są analizy związane z wprowadzeniem nowej ulgi w podatku dochodowym (będzie to możliwe po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu).

Zalecenie o inwestowaniu w moce wytwórcze będzie realizowane m.in. w ramach inwestycji spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA – powstawać będą przedsięwzięcia służące rozwojowi krajowej infrastruktury energetycznej.

Jeśli chodzi o zalecenie odnoszące się do poprawy otoczenia biznesu, to w parlamencie prowadzone są prace nad prawem restrukturyzacyjnym. Nowe rozwiązania lepiej chronią wierzycieli zapewniając skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika i zapobiegając jego likwidacji. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa, która powinna umożliwić podatnikowi elektroniczny kontakt z administracją podatkową oraz przyczynić się do uproszczenia prawa podatkowego.

Trwają prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który kompleksowo reguluje obszar lokalnej polityki przestrzennej i procesu inwestycyjno-budowlanego oraz działania administracji publicznej w tym zakresie. Realizowany jest proces ułatwiający wykonywanie zawodów regulowanych. Zaczęła obowiązywać ustawa otwierająca dostęp do zawodów technicznych i finansowych (tzw. II  pakiet deregulacyjny), w parlamencie trwają prace nad zwiększeniem dostępu do zawodów związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową, rynkiem kapitałowym i towarowym oraz konserwacją zabytków (tzw. III pakiet deregulacyjny).

Z dokumentu wynika, że szczegółowy sposób realizacji zaleceń Rady UE zostanie przedstawiony w aktualizacji Krajowego Programu Reform na lata 2015-2016 i Programie Konwergencji.

Priorytetowo należy potraktować kilka kwestii. Trzeba przygotować harmonogram zmian, które mają skutkować wprowadzeniem księgowości w gospodarstwach rolnych i ogólnego systemu podatkowego w rolnictwie. Należy przyspieszyć prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, co jest warunkiem rozwoju sieci energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Konieczne jest dokończenie prac nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który jest warunkiem przyspieszenia procesu inwestycyjnego w przestrzeni lokalnej. Niezbędne jest też przyjęcie założeń, a następnie rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o pomocy społecznej. Konieczny jest dalszy rozwój usług elektronicznych w obszarze podatków, zwłaszcza uruchomienie portalu podatkowego. 


Zobacz także