Informacja na temat realizacji programów Polityki Spójności na lata 2014–2020 na koniec I półrocza 2017 roku wraz z podsumowaniem wykorzystania środków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat realizacji programów Polityki Spójności na lata 2014–2020 na koniec I półrocza 2017 roku wraz z podsumowaniem wykorzystania środków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.


  • Polska pozostaje liderem w UE pod względem płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską. KE wypłaciła państwom członkowskim ok. 12,5 mld euro, z czego do Polski trafiło 4,2 mld euro. To najwięcej ze wszystkich krajów UE, a jednocześnie 1/3 wszystkich funduszy wypłaconych dotychczas państwom członkowskim. Ponadto, do 30 czerwca 2017 r. KE przekazała Polsce 4,6 mld euro tytułem płatności zaliczkowych.
  • Do 30 czerwca 2017 r. złożono 57 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę 354 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła ponad 220 mld zł, co stanowi 72 proc. alokacji. W I półroczu 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 113 mld zł, w tym dofinansowanie UE 69 mld zł.
  • Od uruchomienia programów do 30 czerwca 2017 r., podpisano z beneficjentami prawie 19 tys. umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę ponad 174 mld zł, w tym w części dofinansowania UE ponad 112 mld zł (36,4 proc. alokacji). Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2017 r. projektów wyniosła 60 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 39 mld zł.
  • Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wyniosła na koniec I półrocza 2017 r. blisko 32 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 24 mld zł, co stanowi 8 proc. alokacji. Tylko w 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski o wartości 11 mld zł, z czego dofinansowanie UE to blisko 8 mld zł.
  • Od początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE 27 mld zł w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W samym 2017 r. certyfikowano do KE ok. 9 mld zł wydatków kwalifikowalnych.
  • Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych. Programy zarządzane przez samorządy województw (RPO) wykazują niższą kontraktację – 33 proc. wobec 39 proc. w programach krajowych (KPO) oraz poziom płatności beneficjentów (4 proc. w RPO wobec 10 proc. w KPO).
  • Po trzech konkursach ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF-Transport, polscy beneficjenci realizują lub będą realizować 43 projekty o wartości 5,5 mld euro, w tym dofinansowanie z CEF ok. 4,1 mld euro. Około 17 proc. całego budżetu Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu przypada na projekty z Polski. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego konkursu, tzw. polska koperta narodowa została zakontraktowana w 100 proc.

Zobacz także