Informacja na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.)

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.), przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.


W dokumencie podsumowano wykorzystanie środków w ramach Polityki Spójności do końca 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki w 2017 r.

Podstawowe informacje zawarte w dokumencie:

  • Do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł, co stanowi 88,1 proc. alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł.
  • Od uruchomienia programów do końca grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 31 tys. umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę 278,2 mld zł, w tym w części  dofinansowania UE 172,0 mld zł (53 proc. alokacji). Wartość zakontraktowanych w 2017 r. projektów wyniosła 163,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 98,9 mld zł.
  • Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wyniosła na koniec 2017 r. ponad 54,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 39,2 mld zł, co stanowi 12 proc. alokacji. W samym 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski o wartości 33,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 23,4 mld zł.
  • Od początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE 47,2 mld zł w ramach Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W samym 2017 r. certyfikowano do KE 28,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych.
  • Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższą kontraktację (47 proc. w RPO wobec 57 proc. w KPO), poziom płatności beneficjentów (8 proc. w RPO wobec 15 proc. w KPO) oraz wartość certyfikacji wydatków do KE (cel na 2017 r. zrealizowany przez RPO w 53 proc. wobec 102 proc. w KPO).
  • Komisja Europejska (KE) wypłaciła państwom członkowskim w formie płatności okresowych środki w wysokości ok. 28,8 mld euro. Z powyższej kwoty do Polski trafiło 7,7 mld euro. Polska pozostaje liderem państw członkowskich UE pod względem wartości środków wypłaconych przez Komisję.

Zobacz także