Informacja na temat przebiegu prac nad projektem Zalecenia Rady dla Polski w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r.

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat przebiegu prac nad projektem Zalecenia Rady dla Polski w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r., przedłożoną przez ministra rozwoju. 


18 maja 2016 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat pt. Europejski Semestr na 2016 r. Zalecenia dla poszczególnych krajów COM (2016) 321, któremu towarzyszył projekt opinii i zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich, w tym dla Polski.

Publikacja zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich (CSR) stanowi końcowy etap corocznego cyklu Semestru Europejskiego, czyli corocznego procesu koordynacji polityk gospodarczych w Unii Europejskiej. Zalecenia są, co do zasady, wynikiem analizy przedstawionych aktualizacji Krajowych Programów Reform (KPR) oraz Programów Stabilności lub Konwergencji.

Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu liczby zaleceń dla Polski – z czterech do trzech.

Treść szczegółowych zaleceń dla Polski na lata 2016-2017:

  • Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w latach 2016 i 2017. Wzmocnienie ram budżetowych przez ustanowienie niezależnej rady fiskalnej. Zwiększenie efektywności poboru podatków przez zapewnienie poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz ograniczenie stosowania preferencyjnych stawek VAT.
  • Zapewnienie stabilności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy przez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych, a także usunięcie przeszkód zniechęcających pracodawców do wyboru trwałych form zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
  • Podjęcie działań w celu usunięcia przeszkód utrudniających inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i budowlaną, a także zwiększenia stopnia pokrycia obszarów gmin planami zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z oczekiwaniami, KE powtórzyła zalecenia dotyczące ścieżki fiskalnej, ograniczenia stosowania preferencyjnych stawek VAT i ustanowienia niezależnej rady fiskalnej. Komisja Europejska nie podzieliła wątpliwości Polski co do socjalnego charakteru obniżonych stawek VAT. Polsce nie udało się przekonać KE, aby odstąpiła od zalecenia utworzenia niezależnej rady fiskalnej, jednak Komisja przyznała, że nasz kraj posiada niezależne instytucje fiskalne spełniające niektóre funkcje takiej rady.

Rząd pozytywnie odebrał usunięcie zalecenia dotyczącego wprowadzenia systemu rejestracji dochodów gospodarstw rolnych oraz zmianę podejścia KE do funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych (dotychczasowe zalecenia koncentrowały się na konieczności dostosowania systemów emerytalnych dla górników i rolników do powszechnego systemu emerytalnego).

Jednocześnie rząd, za zgodne z kierunkiem swoich działań, uznał CSR-y mówiące o konieczności usunięcia przeszkód zniechęcających pracodawców do wyboru trwałych form zatrudnienia, lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, usunięcia przeszkód utrudniających inwestycje infrastrukturalne, a także zwiększenia obszaru pokrytego planami zagospodarowania przestrzennego. 


Zobacz także