Informacja dotyczącą opłat urzędowych i opłaty skarbowej ponoszonych przez obywateli, przedłożona przez ministra finansów

Informacja dotyczącą opłat urzędowych i opłaty skarbowej ponoszonych przez obywateli, przedłożona przez ministra finansów


Dokument powstał w wyniku analizy przeprowadzonej przez ministra finansów we współpracy z innymi ministrami, dotyczącej możliwości obniżenia opłat urzędowych, w tym opłaty skarbowej. Chodziło też o zbadanie, czy stawki opłat urzędowych odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym na czynności administracyjne konieczne do ich ustalenia. Z informacji wynika, że ministerstwa miały trudności w szacowaniu rzeczywistych kosztów ponoszonych na czynności administracyjne, ze względu na brak jednolitego modelu szacowania.

Dokument zawiera rekomendację zobowiązującą resorty do przeprowadzania szczegółowej kalkulacji kosztów czynności administracyjnych i przedstawiania ich w uzasadnieniu do planowanych zmian przepisów bez względu na to, czy będą dotyczyły obowiązujących czy nowych opłat. Zarekomendowano także zgłaszanie propozycji obniżenia stawek opłat urzędowych przez resorty.

Wpływy z tytułu opłat (urzędowych i opłaty skarbowej) do budżetów: państwa i gmin, oraz funduszy i innych podmiotów wyniosły w 2011 r. ok. 1,5 mld zł (zgodnie z informacją przekazaną przez resorty podczas badania ekwiwalentności stawek opłat ponoszonych przez obywatela).
 


Zobacz także