Harmonogram realizacji zadań wynikających z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań wynikających z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r., przedłożony przez ministra edukacji narodowej.


W lipcu 2014 r. rząd przyjął program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który jest realizowany do końca 2016 r.

Zadania uwzględnione w programie mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych, przeciwdziałać agresji i przemocy nie tylko wśród uczniów, a także w rodzinach.

Na wykonanie programu w 2015 r. w budżecie państwa przeznaczono 6 mln zł.

W tym roku ze środków programu zostaną sfinansowane m.in. następujące zadania:

Dalsze prowadzenie ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz ich rodziców, nauczycieli oraz innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Dla dzieci i młodzieży dostępny będzie telefon zaufania: 116 111 (czynny w godz.12.00–22.00) przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pod tym numerem uczniowie będą mogli porozmawiać o swoich problemach, otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc, co powinno zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa.

Działać będzie infolinia 800 100 100 (dostępna w godz.12.00–18.00), przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni wolnych od pracy; adresowana jest do rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod ten numer będzie można uzyskać informacje o możliwościach reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online (chodzi o kontakt dziecka z niebezpiecznymi treściami lub publikację zdjęć bez jego zgody).

Konsultanci zostaną przygotowani do odebrania 90 tys. połączeń i 6 tys. wiadomości online, w tym przeprowadzenia 28 800 interwencji edukacyjnych i kryzysowych.

Nadal będą funkcjonować serwisy merytoryczne (www.116111.pl oraz www.800100100.pl). Przewiduje się 300 tys. odsłon tych serwisów. 

Kontynuacja oceny szkół i placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą

Cele programu będą osiągane przez realizację i wdrażanie międzynarodowych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w szkołach i innych placówkach oświatowych, w tym np. przygotowanie i realizację polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, monitorowanie pracowników, zapewnienie im oraz dzieciom i rodzicom edukacji związanej z ochroną przed krzywdzeniem i przemocą oraz pomocą w takich sytuacjach.

Zaplanowano także lokalne konferencje inaugurujące program, szkolenia startowe i problemowe dla przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych, stworzenie oferty
e-learningowej i prezentacje multimedialne. Przewidziano organizację sieci jednostek wspierających działania lokalne (zorganizowane zostaną dwie edycje kursu pn. studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci), a także pikniki edukacyjne dla uczniów na temat bezpieczeństwa i dostosowanie portalu edukacyjnego do urządzeń mobilnych. Realizowana będzie opieka merytoryczna nad szkołami i innymi placówkami oświatowymi zaangażowanymi w program.

Rozwijanie i wspieranie profilaktyki rówieśniczej w szkołach i innych placówkach oświatowych w ramach współpracy międzyresortowej MEN i Komendy Głównej Policji

Chodzi o ograniczenie patologii związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza narkomanii, agresji, przemocy i ksenofobii. Przewidziano realizowanie 4 przedsięwzięć:

  1. Profilaktyka a Ty/Edukacja (celem projektu jest przygotowanie liderów młodzieżowych do realizowania zadań w ramach profilaktyki rówieśniczej, przy czym szkolenia obejmą także nauczycieli i wychowawców, którzy mają wspierać liderów);
  2. Ogólnopolski Przystanek Profilaktyka a Ty (PaT) oraz Regionalne Przystanki PaT (planowane są m.in. warsztaty profilaktyczne, koncerty, spektakle teatralne młodzieżowych grup teatralnych PaT z całej Polski);
  3. Ogólnopolski Głos Profilaktyki „Zryw wolnych serc” (ideą jest wzmocnienie całorocznych działań PaT);
  4. opracowanie i wydanie (w formie elektronicznej) poradnika zawierającego zasady współpracy szkół i innych placówek oświatowych z Policją.

Efektem tych działań powinno być większe bezpieczeństwo w szkołach oraz wzmocnienie postaw prospołecznych, spopularyzowanie właściwej reakcji oraz zachowań asertywnych młodzieży szkolnej wobec agresji werbalnej i fizycznej, cyberprzemocy, ksenofobii oraz propozycji dostarczenia i rozpowszechniania środków odurzających.

Działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zamierza zorganizować dwa konkursy: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” i „To warto wiedzieć”. Mają być także organizowane dni otwarte strażnic oraz próbne ewakuacje wybranych szkół i innych placówek oświatowych połączone z prezentacją odpowiednich zachowań i właściwego użycia sprzętu ratowniczego w trakcie pożaru i opuszczania budynku. Zaplanowano 380 próbnych ewakuacji z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki przemocy i agresji oraz promowanie zdrowego stylu życia

W ramach tego działania przewidziano:

  1. prowadzenie szkoleń dla nowej grupy liderów profilaktyki z zakresu zapobiegania przemocy i agresji, w tym wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. organizację konferencji pn. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole;
  3. organizację szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnymi;
  4. przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji ruchowej uczniów w ramach programu „Mały mistrz”.

Promocja programu

Zostanie przygotowany projekt graficzny strony programu zawierającej pełną informację na jego temat oraz zakładki wyświetlające rekomendowane kierunki działań, które zapewnią realizację jego celów. Na stronie dostępny będzie Bank Dobrych Praktyk, czyli zbiór sprawdzonych rozwiązań dotyczący zwiększania skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowych.


Zobacz także