Harmonogram realizacji zadań w 2012 r. wynikających z Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", przedłożony przez ministra edukacji narodowej

Harmonogram realizacji zadań w 2012 r. wynikających z Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", przedłożony przez ministra edukacji narodowej


Na realizację Programu w 2012 r. w budżecie państwa przeznaczono 6 mln zł. Pieniądze te zostaną podzielone następująco:

• w części "Przyjaźnie wspierający program wychowawczy szkoły" oraz w części "Upowszechnianie wiedzy, doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także innych pracowników szkoły" 4,5 mln zł zostanie przeznaczone na otwarty konkurs ofert ukierunkowany na wdrożenie w przedszkolach i szkołach podstawowych projektów obejmujących prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki związane z przyjaznym wdrażaniem 6-latków do edukacji szkolnej.
• w częściach "Przyjaźnie wspierający program wychowawczy szkoły", "Upowszechnianie wiedzy, doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także innych pracowników szkoły" oraz "Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz zwiększenie znaczenia organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w życiu szkoły" - 1,25 mln zł zostanie przeznaczone na otwarty konkurs promujący zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną oraz rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.
• w części "Przyjaźnie wspierający program wychowawczy szkoły" na realizację działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym używania przez dzieci i młodzież tzw. dopalaczy, zostanie przeznaczone 250 tys. zł.


Zobacz także