Dokument „Śląsk 2.0 – Program wsparcia przemysłu województwa śląskiego i małopolski zachodniej”

Rada Ministrów przyjęła dokument „Śląsk 2.0 – Program wsparcia przemysłu województwa śląskiego i małopolski zachodniej”, przedłożony przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego międzyresortowego zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska.


Celem nadrzędnym programu jest dalsze wzmocnienie kluczowej roli Śląska i Małopolski Zachodniej jako siły napędowej polskiego przemysłu przez dostosowanie gospodarki regionu do wyzwań związanych z procesami globalizacji. Cel ten powinien być osiągnięty na bazie istniejących zasobów ludzkich i infrastrukturalnych.

Główne działania programu

Wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego i Małopolski Zachodniej

 1. Pakiet rozwiązań dla górnictwa (powstanie tzw. Nowa Kompania Węglowa – Węglokoks Rybnicki Okręg Węglowy spółka z o.o.; ocenia się, że spółka ta w 2017 r. osiągnie zysk w wysokości ponad 2 mld zł, przy sprzedaży ponad 28 mln ton węgla rocznie);
 2. Pakiet rozwiązań zwiększających globalną konkurencyjność przedsiębiorstw energochłonnych.
 • obniżenie obciążeń dla firm energochłonnych w związku z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii – ok 450 mln zł rocznie,
 • zwolnienie z akcyzy na prąd dla firm energochłonnych – 450-600 mln zł.

Inwestycje

 1. Inwestycje angażujące finansowanie ze środków UE:
 • rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie województwa śląskiego oraz Małopolski Zachodniej. Budowa tras ekspresowych S1 (3,9 mld zł) oraz S69 (1,55 mld zł), budowa autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa (2,5 mld zł – środki publiczne) oraz Częstochowa-Tuszyn (4,1 mld zł w formule pozabudżetowej),
 • rozbudowa infrastruktury kolejowej w regionie (łączna wartość powyżej 9 mld zł),
 • inwestycje w ramach kontraktów terytorialnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw śląskiego i małopolskiego,
 • intensyfikacja procesów rewitalizacji (łączna wartość inwestycji, która umożliwi wdrożenie ustawy rewitalizacyjnej to 25 mld zł),
 • Bytom jako miasto-obszar strategicznej interwencji (OSI) – 100 mln euro.
 1. Inwestycje oparte na finansowaniu ze środków krajowych:
 • utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) – Funduszu Inwestycji Samorządowych (600 mln zł),
 • utworzenie przez BGK i PIR Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnego oraz Kapitałowego (4,4 mld zł);
 • utworzenie przez BGK i PIR Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (1,5 mld zł),
 • środki wspierające przedsiębiorczość oraz preferencyjne pożyczki dla firm na inwestycje i restrukturyzację,
 • instrumenty finansowe ministra skarbu państwa oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA,
 • BGK – instrumenty wsparcia dla regionu i przedsiębiorstw,
 • Agencji Rozwoju Przemysłu SA – instrumenty wsparcia przedsiębiorców oraz nowa rola oddziału ARP SA w Katowicach,
 • inwestycje spółek Skarbu Państwa na terenie Śląska (rozpoczęcie inwestycji oraz wsparcie potencjału przemysłowego w wysokości 9,5 mld zł przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, np. Tauron, Huta Łabędy, Jastrzębska Spółka Węglowa).
 1. Inwestycje strategiczne:
 • projekt instalacji do powierzchniowego procesu zgazowania węgla - projekt Grupy Azoty SA – 1,8-4,2 mld zł. W ramach projektu rozważane są 3 warianty inwestycji:
 1. instalacja produkująca wodór – szacowany koszt ok. 1,8 mld zł,
 2. instalacja produkująca metanol – szacowany koszt ok. 2,4 mld zł,
 3. wdrożenie wariantu pierwszego i drugiego – szacowany koszt 4,2 mld zł.
 4. instalacja do podziemnego procesu zgazowania węgla – pilotaż.

 

 1. Wsparcie dla inwestycji sektora prywatnego:
 • wsparcie działań rozwojowych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • wsparcie dla inwestorów ze strony Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Gospodarka niskoemisyjna oraz zasobooszczędna

 1. E-KUMULATOR – wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – 1 mld zł;
 2. Działania wspierające likwidację niskiej emisji.

Nowoczesne kadry dla nowoczesnego przemysłu

 1. Działania edukacyjne:
 • K2 – dualne szkolnictwo zawodowe (pilotaż na Śląsku),
 • skuteczne doradztwo zawodowe,
 • -ferta dla absolwentów szkół górniczych.
 1. Działania osłonowe i aktywizacyjne:
 • działania w ramach środków krajowych,
 • działania w ramach funduszy unijnych,
 • Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Integracja funkcji miast aglomeracji górnośląskiej

 1. Legislacyjne koncepcje dotyczące tworzenia obszarów metropolitalnych w Polsce.

Dodatkowe działania wspierające wdrożenie programu

 1. Społeczna Rada do spraw Rozwoju Śląska.

Rada zostanie utworzona przez prezesie Rady Ministrów. W jej skład wejdą wybitne osobistości i autorytety w takich dziedzinach jak: gospodarka, działalność społeczna i kulturalna.

Jednocześnie zostanie ustanowiona nagroda prezesa Rady Ministrów za najlepsze projekty naukowe dotyczące perspektyw rozwojowych dla Śląska. Minister kultury i dziedzictwa narodowego ufunduje swoją nagrodę za prace artystyczne wykonane pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”.


Zobacz także