Dokument Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnict

Dokument Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej


Dokument przedstawia realizację zobowiązania nałożonego na pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Podsumowano w nim działania wykonywane w związku ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską rotacyjnego przewodnictwa w Radzie UE od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 lipca 2008 r., pełnomocnik zakończy sprawowanie swojej funkcji po przedłożeniu Radzie Ministrów końcowego sprawozdania ze swojej działalności w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Raport, opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy ministerstw i urzędów centralnych zaangażowanych w obsługę polskiego przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej, jest szczegółowym sprawozdaniem z okresu przygotowań 
i sprawowania polskiej prezydencji w Radzie UE. Obejmuje on następujące zagadnienia:

• koncepcję przygotowań i sprawowania prezydencji, w tym uwarunkowania formalno-prawne, kontekst geopolityczny, zaangażowane struktury krajowe i zagraniczne,
• koordynację i proces decyzyjny oraz współpracę międzynarodową;
• organizację przygotowań i przebieg prezydencji, w tym: budżet, partnerów biznesowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizację spotkań krajowych oraz zagranicznych, a także kwestie promocji, informacji i programu kulturalnego;
• przygotowanie i realizację programu prezydencji, w tym: przygotowania programowe, współpracę w trio, priorytety, program 6. i 18. miesięczny, a także realizację programu w ramach prac poszczególnych rad sektorowych;
• wizerunek i ocenę prezydencji w kraju oraz za granicą, w tym polską prezydencję widzianą oczami kluczowych interesariuszy w Brukseli, a także wizerunek polskiej prezydencji w mediach polskich i europejskich.


Zobacz także